Skip to content

Tục đa thê có được chấp nhận không?

Tục đa thê có được chấp nhận không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Có một thời, Đức Chúa Trời cho phép người đàn ông có nhiều vợ (Sáng-thế Ký 4:19; 16:1-4; 29:18–30:24). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không khởi xướng tục đa thê. Ngài cho A-đam chỉ một vợ mà thôi.

Đức Chúa Trời giao cho Chúa Giê-su nhiệm vụ lập lại tiêu chuẩn một vợ một chồng (Giăng 8:28). Khi người ta hỏi Chúa Giê-su về vấn đề hôn nhân, ngài đáp: “Đấng tạo ra con người đã dựng nên người nam và người nữ rồi phán ‘Bởi vậy, người nam sẽ rời cha mẹ để gắn bó với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một’”.—Ma-thi-ơ 19:4, 5.

Sau này, một môn đồ của Chúa Giê-su được Đức Chúa Trời hướng dẫn để viết: “Mỗi người nam hãy có vợ, mỗi người nữ hãy có chồng” (1 Cô-rinh-tô 7:2). Kinh Thánh cũng cho biết bất cứ người nam nào đã kết hôn và được nhận những đặc ân trong hội thánh phải là “chồng chỉ một vợ”.—1 Ti-mô-thê 3:2, 12.