Đi đến nội dung

Có phải Nước Đức Chúa Trời ở trong lòng bạn không?

Có phải Nước Đức Chúa Trời ở trong lòng bạn không?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Không, Nước Đức Chúa Trời không phải là một trạng thái ở trong lòng của các tín đồ đạo Đấng Ki-tô. a Kinh Thánh cho biết Nước này thật sự ở đâu qua cách gọi “Nước Trời” (Ma-thi-ơ 4:17). Hãy xem một số bằng chứng từ Kinh Thánh cho thấy Nước này là một chính phủ có thật đang cai trị từ trên trời.

  •   Nước Đức Chúa Trời có người cai trị, thần dân, luật pháp và sứ mạng là hoàn thành ý định của Đức Chúa Trời ở trên trời và dưới đất.​—Ma-thi-ơ 6:10; Khải huyền 5:10.

  •   Chính phủ của Đức Chúa Trời, tức Nước Trời, sẽ cai trị hết thảy “các dân, các nước và các nhóm ngôn ngữ” trên đất (Đa-ni-ên 7:13, 14). Nước này nhận quyền hành từ chính Đức Chúa Trời, chứ không phải từ thần dân.​—Thi thiên 2:4-6; Ê-sai 9:7.

  •   Chúa Giê-su nói với các sứ đồ trung thành là họ sẽ được “ngồi trên ngôi” trong Nước Trời để cùng cai trị với ngài.​—Lu-ca 22:28, 30.

  •   Nước Trời có các kẻ thù và chúng sẽ bị Nước này hủy diệt.​—Thi thiên 2:1, 2, 8, 9; 110:1, 2; 1 Cô-rinh-tô 15:25, 26.

 Kinh Thánh không dạy rằng Nước Trời ở trong lòng theo nghĩa chi phối lòng một người. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết “lời giảng về Nước Trời” hay ‘tin mừng về Nước Trời’ có thể và nên tác động đến lòng chúng ta.​—Ma-thi-ơ 13:19; 24:14.

Câu “nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi” có nghĩa gì?

 Cách dịch câu Lu-ca 17:21 của một số bản Kinh Thánh khiến nhiều người bối rối không biết Nước Trời ở đâu. Ví dụ, Bản Truyền thống dịch là “nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi”. Để hiểu chính xác câu này, chúng ta cần xem xét văn cảnh.

Nước Đức Chúa Trời không ở trong lòng những kẻ ương ngạnh và lập mưu giết Chúa Giê-su

 Lúc đó, Chúa Giê-su đang nói chuyện với người Pha-ri-si, nhóm lãnh đạo tôn giáo chống đối và nhúng tay vào việc lập mưu giết ngài (Ma-thi-ơ 12:14; Lu-ca 17:20). Có hợp lý khi cho rằng Nước Trời là một trạng thái ở trong lòng ương ngạnh của họ không? Chúa Giê-su nói với họ: ‘Bên trong các ông đầy dẫy sự gian ác và đạo đức giả’.​—Ma-thi-ơ 23:27, 28.

 Các bản Kinh Thánh khác dịch chính xác và dễ hiểu câu nói của Chúa Giê-su nơi Lu-ca 17:21 như sau: “Nước Đức Chúa Trời ở giữa vòng các người!” (chúng tôi in nghiêng; Bản Dịch Mới), “Nước Đức Chúa Trời đang trong vòng các ông” (Bản dịch Thế Giới Mới, chú thích). Nước Trời “ở giữa vòng” hoặc “trong vòng” những người Pha-ri-si theo nghĩa Chúa Giê-su, đấng được Đức Chúa Trời bổ nhiệm làm Vua tương lai của Nước này, đang đứng trước họ.​—Lu-ca 1:32, 33.

a Nhiều giáo phái tự nhận là môn đồ Đấng Ki-tô dạy rằng Nước Đức Chúa Trời ở trong một người, hoặc ở trong lòng một người. Chẳng hạn, ở Hoa Kỳ, Hội nghị Tin Lành Báp-tít miền Nam (Southern Baptist Convention) tuyên bố rằng Nước Đức Chúa Trời là “sự thống trị của Đức Chúa Trời ở trong lòng và đời sống cá nhân”. Tương tự, trong sách Chúa Giê-su người Na-xa-rét (Jesus of Nazareth), Giáo hoàng Bê-nê-đích-tô XVI nói rằng Nước Trời đến trong lòng những ai vâng lời.