Đi đến nội dung

Nước Đức Chúa Trời là gì?

Nước Đức Chúa Trời là gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Nước Đức Chúa Trời là một chính phủ có thật do Giê-hô-va Đức Chúa Trời thiết lập. Trong Kinh Thánh, “Nước Đức Chúa Trời” cũng được gọi là “Nước Trời” vì nước ấy cai trị từ trên trời (Mác 1:14, 15; Ma-thi-ơ 4:17). Nước ấy có những đặc điểm giống như các chính phủ của loài người nhưng vượt trội về mọi mặt.

  •   Chính quyền. Đức Chúa Trời đã bổ nhiệm Chúa Giê-su Ki-tô làm Vua của Nước Trời và ban cho đấng ấy nhiều quyền hành hơn bất kỳ nhà cai trị nào của loài người (Ma-thi-ơ 28:18). Chúa Giê-su chỉ sử dụng quyền lực để làm điều tốt lành, vì ngài đã chứng tỏ là Đấng Lãnh Đạo đáng tin cậy và thương xót (Ma-thi-ơ 4:23; Mác 1:40, 41; 6:31-34; Lu-ca 7:11-17). Dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-su đã chọn những người từ mọi nước để “làm vua cai trị trái đất” cùng với ngài ở trên trời.​—Khải huyền 5:9, 10.

  •   Thời hạn. Không giống các chính phủ của loài người đến rồi đi, Nước Đức Chúa Trời sẽ “không bao giờ bị hủy-diệt”.—Đa-ni-ên 2:44.

  •   Công dân. Bất kỳ ai làm theo những đòi hỏi của Đức Chúa Trời đều có thể làm công dân của Nước Trời, không phân biệt gốc gác và nơi sinh.—Công vụ 10:34, 35.

  •   Luật pháp. Luật pháp (hay điều luật) của Nước Đức Chúa Trời chỉ cấm các hành vi sai trái. Những điều luật ấy nâng cao luân lý đạo đức của thần dân. Thí dụ, Kinh Thánh nói: “‘Ngươi phải yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hết lòng, hết mình và hết tâm trí’. Đây là điều luật đầu tiên và quan trọng nhất. Điều luật thứ hai cũng tương tự như vậy: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình’” (Ma-thi-ơ 22:37-39). Tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và người đồng loại thúc đẩy công dân Nước Trời hành động vì lợi ích tốt nhất của người khác.

  •   Giáo dục. Nước Đức Chúa Trời không chỉ đề ra những chuẩn mực cao cho các thần dân mà còn dạy họ cách đạt được những chuẩn mực ấy.—Ê-sai 48:17, 18.

  •   Sứ mạng. Nước Đức Chúa Trời không lợi dụng thần dân để làm giàu cho các nhà cai trị. Thay vì thế, nước ấy sẽ hoàn tất ý định của Đức Chúa Trời, bao gồm lời hứa về một đời sống vĩnh cửu trong địa đàng trên đất dành cho những ai yêu mến ngài.—Ê-sai 35:1, 5, 6; Ma-thi-ơ 6:10; Khải huyền 21:1-4.