Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Nước Ðức Chúa Trời là gì?

Nước Ðức Chúa Trời là gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Nước Ðức Chúa Trời là một chính phủ có thật do Giê-hô-va Ðức Chúa Trời thiết lập. Trong Kinh Thánh, “Nước Ðức Chúa Trời” cũng được gọi là “Nước Trời” vì nước ấy cai trị từ trên trời (Mác 1:14, 15; Ma-thi-ơ 4:17). Nước ấy có những đặc điểm giống như các chính phủ của loài người nhưng vượt trội về mọi mặt.

  • Chính quyền. Ðức Chúa Trời đã bổ nhiệm Chúa Giê-su Ki-tô làm Vua của Nước Trời và ban cho đấng ấy nhiều quyền hành hơn bất kỳ nhà cai trị nào của loài người (Ma-thi-ơ 28:18). Chúa Giê-su chỉ sử dụng quyền lực để làm điều tốt lành, vì ngài đã chứng tỏ là Ðấng Lãnh Ðạo đáng tin cậy và thương xót (Ma-thi-ơ 4:23; Mác 1:40, 41; 6:31-34; Lu-ca 7:11-17). Dưới sự hướng dẫn của Ðức Chúa Trời, Chúa Giê-su đã chọn những người từ mọi nước để “làm vua cai trị trái đất” cùng với ngài ở trên trời.Khải huyền 5:9, 10.
  • Thời hạn. Không giống các chính phủ của loài người đến rồi đi, Nước Ðức Chúa Trời sẽ “không bao giờ bị hủy-diệt”.—Ða-ni-ên 2:44.
  • Công dân. Bất kỳ ai làm theo những đòi hỏi của Ðức Chúa Trời đều có thể làm công dân của Nước Trời, không phân biệt gốc gác và nơi sinh.—Công vụ 10:34, 35.
  • Luật pháp. Luật pháp (hay điều luật) của Nước Ðức Chúa Trời chỉ cấm các hành vi sai trái. Những điều luật ấy nâng cao luân lý đạo đức của thần dân. Thí dụ, Kinh Thánh nói: “‘Ngươi phải yêu thương Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi hết lòng, hết mình và hết tâm trí’. Ðây là điều luật đầu tiên và quan trọng nhất. Ðiều luật thứ hai cũng tương tự như vậy: ‘Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình’” (Ma-thi-ơ 22:37-39). Tình yêu thương đối với Ðức Chúa Trời và người đồng loại thúc đẩy công dân Nước Trời hành động vì lợi ích tốt nhất của người khác.
  • Giáo dục. Nước Ðức Chúa Trời không chỉ đề ra những chuẩn mực cao cho các thần dân mà còn dạy họ cách đạt được những chuẩn mực ấy.—Ê-sai 48:17, 18.
  • Sứ mạng. Nước Ðức Chúa Trời không lợi dụng thần dân để làm giàu cho các nhà cai trị. Thay vì thế, nước ấy sẽ hoàn tất ý định của Ðức Chúa Trời, bao gồm lời hứa về một đời sống vĩnh cửu trong địa đàng trên đất dành cho những ai yêu mến ngài.—Ê-sai 35:1, 5, 6; Ma-thi-ơ 6:10; Khải huyền 21:1-4.