Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Có ai từng nhìn thấy Đức Chúa Trời không?

Có ai từng nhìn thấy Đức Chúa Trời không?

Kinh Thánh giải đáp

Chưa từng có người nào thấy Đức Chúa Trời theo nghĩa đen (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:20; Giăng 1:18; 1 Giăng 4:12). Kinh Thánh cho biết “Đức Chúa Trời là thần linh”, một thể vô hình trước mắt loài người.​—Giăng 4:24; 1 Ti-mô-thê 1:17.

Tuy nhiên, các thiên sứ có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời trực tiếp bởi vì họ là những tạo vật thần linh (Ma-thi-ơ 18:10). Hơn nữa, một số người chết sẽ được sống lại ở trên trời với thể thần linh, và khi đó có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời.​—Phi-líp 3:20, 21; 1 Giăng 3:2.

Làm thế nào để “nhìn thấy” Đức Chúa Trời ngay từ bây giờ?

Kinh Thánh thường dùng ý tưởng nhìn thấy theo nghĩa bóng để biểu trưng cho sự khai sáng (Ê-sai 6:10; Giê-rê-mi 5:21; Giăng 9:39-41). Theo nghĩa này thì ngay bây giờ, một người có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời bằng đức tin, nhờ thế người ấy nhận biết ngài và quý trọng các đức tính của ngài (Ê-phê-sô 1:18). Kinh Thánh cho biết các bước để vun trồng loại đức tin này.

  • Tìm hiểu về các đức tính của Đức Chúa Trời, chẳng hạn tình yêu thương, tính rộng rãi, sự khôn ngoan và quyền năng của ngài qua sự sáng tạo (Rô-ma 1:20). Sau khi Đức Chúa Trời nhắc Gióp nhớ lại những công trình sáng tạo của ngài, người đàn ông trung thành này cảm thấy như thể Đức Chúa Trời ở ngay trước mắt ông.​—Gióp 42:5.

  • Học biết về Đức Chúa Trời qua việc tìm hiểu Kinh Thánh. Chúng ta được Kinh Thánh đảm bảo: “Nếu con tìm-kiếm [Đức Chúa Trời], Ngài sẽ cho con gặp”.​—1 Sử-ký 28:9; Thi-thiên 119:2; Giăng 17:3.

  • Tìm hiểu về Đức Chúa Trời qua đời sống của Chúa Giê-su. Vì Chúa Giê-su phản ánh hoàn hảo các đức tính của Cha ngài, Đức Giê-hô-va, nên ngài có thể nói: “Ai đã thấy tôi là đã thấy Cha”.​—Giăng 14:9.

  • Sống để làm vui lòng Đức Chúa Trời và xem cách ngài hành động vì lợi ích của bạn. Chúa Giê-su phán: “Hạnh phúc thay những ai có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời”. Như đã được nói ở trên, một số người làm hài lòng Đức Chúa Trời sẽ được sống lại ở trên trời và khi đó sẽ “thấy Đức Chúa Trời”.​—Ma-thi-ơ 5:8; Thi-thiên 11:7.

Môi-se, Áp-ra-ham và những người khác có thật sự nhìn thấy Đức Chúa Trời không?

Trong những lời tường thuật mà dường như Kinh Thánh nói rằng con người đã nhìn thấy Đức Chúa Trời theo nghĩa đen, thì văn cảnh cho thấy Đức Chúa Trời hiện ra qua một thiên sứ đại diện hoặc trong khải tượng.

Thiên sứ.

Vào thời xưa, Đức Chúa Trời phái các thiên sứ làm đại diện cho ngài để hiện ra với con người và phán truyền nhân danh ngài (Thi-thiên 103:20). Chẳng hạn, có lần Đức Chúa Trời nói với Môi-se từ một bụi gai cháy, và Kinh Thánh cho biết: “Môi-se liền che mặt, vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:4, 6). Tuy nhiên, Môi-se không nhìn thấy Đức Chúa Trời theo nghĩa đen, vì văn cảnh cho thấy thực ra ông nhìn thấy “thiên-sứ của Đức Giê-hô-va”.​—Xuất Ê-díp-tô Ký 3:2.

Tương tự thế, khi Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời “đối-diện phán cùng Môi-se”, điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời nói chuyện với Môi-se một cách thân mật (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:10, 11; 33:11). Thật ra, Môi-se không nhìn thấy mặt của Đức Chúa Trời, vì chỉ thị ông nhận từ Đức Chúa Trời là do “các thiên sứ truyền lại” (Ga-la-ti 3:19; Công vụ 7:53). Tuy nhiên, đức tin của Môi-se đối với Đức Chúa Trời vững chắc đến mức Kinh Thánh miêu tả ông như thể “nhìn thấy đấng vô hình”.​—Hê-bơ-rơ 11:27.

Cũng như cách ngài nói với Môi-se, Đức Chúa Trời nói chuyện với Áp-ra-ham qua các thiên sứ. Đành rằng, khi đọc Kinh Thánh lướt qua, có thể chúng ta cảm tưởng như Áp-ra-ham nhìn thấy Đức Chúa Trời theo nghĩa đen (Sáng-thế Ký 18:1, 33). Tuy nhiên, văn cảnh cho biết “ba người” đến với Áp-ra-ham thực ra là thiên sứ do Đức Chúa Trời phái đến. Áp-ra-ham nhận ra họ đại diện cho Đức Chúa Trời và xưng hô với họ như thể đang nói chuyện trực tiếp với Đức Giê-hô-va.​—Sáng-thế Ký 18:2, 3, 22, 32; 19:1.

Khải tượng.

Đức Chúa Trời cũng hiện ra với con người qua những khải tượng, tức cảnh tượng hiện ra trong trí một người. Chẳng hạn, khi Kinh Thánh tường thuật rằng Môi-se và những người Y-sơ-ra-ên khác “nhìn thấy Đức Chúa Trời” thì thực ra họ “thấy một khải tượng của Đức Chúa Trời” (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:9-11, NW). Tương tự, đôi khi Kinh Thánh nói rằng những nhà tiên tri “thấy Chúa” (Ê-sai 6:1; Đa-ni-ên 7:9; A-mốt 9:1). Trong mỗi trường hợp, văn cảnh giúp chúng ta hiểu rằng họ thấy khải tượng của Đức Chúa Trời chứ không phải nhìn thấy ngài trực tiếp.​—Ê-sai 1:1; Đa-ni-ên 7:2; A-mốt 1:1.