Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Có phải Môi-se đã viết Kinh Thánh?

Có phải Môi-se đã viết Kinh Thánh?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Đức Chúa Trời dùng Môi-se để viết năm sách đầu tiên trong Kinh Thánh là: Sáng-thế Ký, Xuất Ê-díp-tô Ký, Lê-vi Ký, Dân-số Ký và Phục-truyền Luật-lệ Ký. Dường như ông cũng viết sách Gióp và Thi-thiên 90. Nhưng Môi-se chỉ là một trong khoảng 40 người được Đức Chúa Trời dùng để viết Kinh Thánh.