Đi đến nội dung

Kinh Thánh nói gì về việc phá thai?

Kinh Thánh nói gì về việc phá thai?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Kinh Thánh không dùng từ “phá thai” nhưng nhiều câu Kinh Thánh cho biết quan điểm của Đức Chúa Trời về sự sống của con người, kể cả em bé chưa sinh.

 Sự sống là món quà từ Đức Chúa Trời (Sáng thế 9:6; Thi thiên 36:9). Ngài xem sự sống của mọi loài là quý giá, kể cả sự sống của em bé còn trong bụng mẹ. Vì thế, cố ý giết một em bé chưa sinh cũng bị xem là giết người.

 Trong Luật pháp Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên có nói: “Nếu người ta đánh nhau, làm bị thương một thai phụ và cô sinh non, nhưng cả mẹ lẫn con đều không bị nguy hại đến tính mạng, thì kẻ gây thương tích phải bồi thường theo đòi hỏi của chồng thai phụ và phải trả theo phán quyết của các quan xét. Nhưng nếu người mẹ hoặc đứa con chết thì phải lấy mạng đền mạng”.​—Xuất Ai Cập 21:22, 23. a

 Sự sống của con người bắt đầu khi nào?

 Đối với Đức Chúa Trời, sự sống của con người bắt đầu từ lúc thụ thai. Trong Lời ngài là Kinh Thánh, Đức Chúa Trời luôn cho thấy ngài xem em bé chưa sinh là một người. Hãy xem một số trường hợp cho thấy Đức Chúa Trời không phân biệt sự sống của em bé trong bụng mẹ với sự sống của em bé đã sinh.

  •   Dưới sự soi dẫn của Đức Chúa Trời, vua Đa-vít thưa với ngài: “Mắt ngài đã thấy khi con mới là phôi thai” (Thi thiên 139:16). Đức Chúa Trời xem Đa-vít là một người ngay từ khi ông chưa được sinh ra.

  •   Ngoài ra, Đức Chúa Trời có một ý định đặc biệt đối với nhà tiên tri Giê-rê-mi ngay từ khi ông chưa được sinh ra. Ngài nói với ông: “Trước khi tạo nên con trong lòng mẹ, ta đã biết con; trước khi con lọt lòng, ta đã biệt riêng con. Ta đã lập con làm nhà tiên tri cho các nước”.​—Giê-rê-mi 1:5.

  •   Người viết Kinh Thánh là Lu-ca, một thầy thuốc, đã dùng cùng một từ Hy Lạp để nói về em bé chưa sinh và em bé mới sinh.—Lu-ca 1:41; 2:12, 16.

 Đức Chúa Trời có tha thứ cho người từng phá thai không?

 Những người từng phá thai có thể được Đức Chúa Trời tha thứ. Nếu bây giờ họ có cùng quan điểm với ngài về sự sống, họ không cần phải mang nặng mặc cảm tội lỗi. Kinh Thánh nói: “Đức Giê-hô-va có lòng thương xót và trắc ẩn... Phương mặt trời mọc cách xa phương mặt trời lặn bao nhiêu, ngài cũng đem sai phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu” b (Thi thiên 103:8-12). Đức Giê-hô-va tha thứ cho tất cả những người thành thật ăn năn các tội lỗi trong quá khứ, kể cả việc phá thai.—Thi thiên 86:5.

 Nếu sự sống của người mẹ hoặc thai nhi gặp nguy hiểm thì việc phá thai có sai không?

 Dựa trên những gì Kinh Thánh nói về sự sống của em bé chưa sinh, thì không có lý do chính đáng để cho rằng một người có thể phá thai khi người mẹ hoặc thai nhi có khả năng gặp nguy hiểm.

 Nói sao về tình huống hiếm gặp là vào lúc sinh, một vấn đề khẩn cấp đòi hỏi phải lựa chọn cứu người mẹ hay em bé? Trong tình huống như thế, thì đây là quyết định riêng của những người liên quan.

a Một số bản dịch diễn đạt ý tưởng là điều luật này chủ yếu nói đến việc người mẹ bị thiệt hại, chứ không phải thai nhi. Tuy nhiên, văn bản tiếng Hê-bơ-rơ nói đến sự kiện gây ra cái chết cho người mẹ hoặc đứa con.

b Trong Kinh Thánh, Giê-hô-va là danh của Đức Chúa Trời.—Thi thiên 83:18.