Skip to content

Có phải Kinh Thánh là sách của người da trắng?

Có phải Kinh Thánh là sách của người da trắng?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Kinh Thánh không được viết bởi người châu Âu. Tất cả những người Đức Chúa Trời dùng để viết Kinh Thánh đều đến từ châu Á. Kinh Thánh không đề cao chủng tộc này trên chủng tộc khác. Thật thế, Kinh Thánh cho biết: “Đức Chúa Trời không hề thiên vị, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ ngài và làm điều đúng thì được ngài chấp nhận”.—Công vụ 10:34, 35.