Skip to content

Những lời tường thuật về Chúa Giê-su đã được viết khi nào?

Những lời tường thuật về Chúa Giê-su đã được viết khi nào?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Liên quan đến lời tường thuật của mình về các sự kiện trong cuộc đời Chúa Giê-su, sứ đồ Giăng viết: “Một người chứng kiến đã kể lại điều đó, và lời chứng của người là thật. Người biết mình nói những điều có thật, để anh em cũng tin”.—Giăng 19:35.

Một lý do để tin cậy các sách Phúc âm của Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng là bốn sách này được viết khi nhiều người chứng kiến các sự kiện vẫn còn sống. Theo một số nguồn tham khảo, Phúc âm Ma-thi-ơ được viết vào đầu năm thứ tám sau cái chết của Đấng Ki-tô, tức là khoảng năm 41 công nguyên (CN). Nhiều học giả cho rằng sách được viết sau này, nhưng nói chung người ta đều đồng ý là tất cả các sách trong Kinh Thánh phần tiếng Hy Lạp được viết vào thế kỷ thứ nhất CN.

Những người đã thấy Chúa Giê-su khi ngài sống trên đất, nhìn thấy ngài chết và tận mắt chứng kiến ngài sống lại có thể xác nhận lời tường thuật của các sách Phúc âm. Họ cũng có thể dễ dàng chỉ ra những điểm không chính xác, nếu có. Giáo sư F. F. Bruce nhận xét: “Một điểm mạnh trong công việc rao giảng của các môn đồ thời ban đầu là nói với lòng tin chắc dựa trên những điều mà người nghe đã biết; họ không chỉ nói: “Chúng tôi đã chứng kiến những điều này”, nhưng cũng nói: ‘Như chính anh em đều biết’ (Công vụ 2:22)”.