Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Vì sao Chúa Giê-su được gọi là Con Ðức Chúa Trời?

Vì sao Chúa Giê-su được gọi là Con Ðức Chúa Trời?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Ðức Chúa Trời không có một người vợ theo nghĩa đen để sinh con cái. Ngài là Ðấng Tạo Hóa của muôn vật (Khải huyền 4:11). Do đó, A-đam, người đầu tiên mà Ðức Chúa Trời tạo ra, được gọi là “con Ðức Chúa Trời” (Lu-ca 3:38). Tương tự thế, Kinh Thánh dạy rằng Chúa Giê-su được Ðức Chúa Trời tạo ra. Vậy, Chúa Giê-su cũng được gọi là “Con Ðức Chúa Trời”.Giăng 1:49.

Ðức Chúa Trời tạo ra Chúa Giê-su trước A-đam. Sứ đồ Phao-lô viết về Chúa Giê-su như sau: “Con ấy là hình ảnh của Ðức Chúa Trời vô hình, là con đầu tiên trong tất cả các tạo vật” (Cô-lô-se 1:15). Chúa Giê-su đã sống từ rất lâu trước khi ngài được sinh ra trong một chuồng gia súc ở Bết-lê-hem. Thật thế, Kinh Thánh nói rằng “gốc-tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô-cùng” (Mi-chê 5:1). Là Con đầu lòng của Ðức Chúa Trời, Chúa Giê-su là một tạo vật thần linh trên trời trước khi được sinh ra làm người trên đất. Ngài nói về chính mình như sau: “Tôi từ trời xuống”.—Giăng 6:38; 8:23.