Đi đến nội dung

Ai được lên trời?

Ai được lên trời?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Đức Chúa Trời chọn một con số giới hạn tín đồ trung thành để lên trời. Sau khi chết, những người này sẽ được sống lại để lên trời (1 Phi-e-rơ 1:3, 4). Một khi được chọn, họ phải duy trì đức tin mạnh và hạnh kiểm thanh sạch để tiếp tục hội đủ điều kiện nhận phần thừa kế trên trời.​—Ê-phê-sô 5:5; Phi-líp 3:12-14.

Những người lên trời sẽ làm gì ở đó?

 Họ sẽ cùng Chúa Giê-su làm vua và thầy tế lễ trong 1.000 năm (Khải huyền 5:9, 10; 20:6). Họ sẽ hợp thành “trời mới”, tức chính phủ trên trời, và sẽ cai trị “đất mới”, tức xã hội trên đất. Những người cai trị từ trời này sẽ giúp nhân loại khôi phục tình trạng công chính theo ý định ban đầu của Đức Chúa Trời.​—Ê-sai 65:17; 2 Phi-e-rơ 3:13.

Có bao nhiêu người được sống lại để lên trời?

 Kinh Thánh cho biết có 144.000 người được sống lại để lên trời (Khải huyền 7:4). Trong khải tượng được ghi lại nơi Khải huyền 14:1-3, sứ đồ Giăng thấy “Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, cùng với ngài là 144.000 người”. Trong khải tượng này, “Chiên Con” tượng trưng cho Chúa Giê-su sau khi được sống lại (Giăng 1:29; 1 Phi-e-rơ 1:19). Còn “núi Si-ôn” tượng trưng cho vị thế cao cả của Chúa Giê-su và 144.000 người cùng cai trị với ngài trên trời.​—Thi thiên 2:6; Hê-bơ-rơ 12:22.

 “Những người được gọi, được chọn” để cùng cai trị với Chúa Giê-su trong Nước Trời được gọi là “bầy nhỏ” (Khải huyền 17:14; Lu-ca 12:32). Điều này cho thấy họ là số tương đối nhỏ so với toàn bộ chiên của Chúa Giê-su.​—Giăng 10:16.

Các quan niệm sai về những người được lên trời

 Quan niệm sai: Mọi người tốt đều lên trời.

 Sự thật: Hầu hết những người tốt sẽ được Đức Chúa Trời ban sự sống vĩnh cửu trên đất.​—Thi thiên 37:11, 29, 34.

  •   Chúa Giê-su nói: “Chưa có người nào lên trời” (Giăng 3:13). Qua đó, ngài cho thấy những người tốt qua đời trước ngài, như Áp-ra-ham, Môi-se, Gióp và Đa-vít, đã không lên trời (Công vụ 2:29, 34). Thay vì thế, họ có hy vọng được sống lại trên đất.​—Gióp 14:13-15.

  •   Việc sống lại để lên trời được gọi là “sự sống lại thứ nhất” (Khải huyền 20:6). Điều này cho thấy cũng có sự sống lại khác. Đó là sự sống lại để sống trên đất.

  •   Kinh Thánh dạy rằng dưới sự cai trị của Nước Đức Chúa Trời, “sẽ không còn sự chết” (Khải huyền 21:3, 4). Vì trên trời chưa bao giờ có sự chết, nên lời hứa này hẳn phải áp dụng cho tình trạng trên đất.

 Quan niệm sai: Mỗi người có thể chọn sống trên trời hay trên đất.

 Sự thật: Đức Chúa Trời là đấng quyết định tín đồ trung thành nào sẽ nhận ‘giải thưởng được gọi lên trời’ (Phi-líp 3:14). Việc một người được chọn không tùy thuộc vào mong ước hoặc tham vọng của người ấy.​—Ma-thi-ơ 20:20-23.

 Quan niệm sai: Hy vọng sống trên đất là thấp hèn, chỉ dành cho những người không xứng đáng lên trời.

 Sự thật: Đức Chúa Trời gọi những người sẽ nhận sự sống vĩnh cửu trên đất là “dân ta”, “những người ta chọn” và “những người được Đức Giê-hô-va ban phước” (Ê-sai 65:21-23). Họ sẽ có đặc ân thực hiện ý định ban đầu của Đức Chúa Trời, là nhân loại được sống đời đời với tình trạng hoàn hảo trong địa đàng.​—Sáng thế 1:28; Thi thiên 115:16; Ê-sai 45:18.

 Quan niệm sai: Số 144.000 người được đề cập trong sách Khải huyền mang nghĩa tượng trưng, không phải nghĩa đen.

 Sự thật: Dù Khải huyền có một số con số mang nghĩa tượng trưng, nhưng số khác được dùng theo nghĩa đen. Ví dụ, sách này nói đến “12 tên của 12 sứ đồ của Chiên Con” (Khải huyền 21:14). Hãy xem bằng chứng cho thấy số 144.000 người nên được hiểu theo nghĩa đen.

 Câu Khải huyền 7:4 cho biết “số người được đóng dấu [tức được xác nhận sẽ sống trên trời] là 144.000 người”. Ngay trong bối cảnh của câu này đề cập đến nhóm người thứ hai tương phản: “một đám đông lớn không ai đếm được”. Nhóm người thuộc “đám đông lớn” cũng được Đức Chúa Trời giải cứu (Khải huyền 7:9, 10). Nếu số 144.000 người mang nghĩa tượng trưng, nói đến một nhóm người không có số lượng xác định, thì sẽ không thấy sự khác biệt giữa hai nhóm này. a

 Ngoài ra, Khải huyền còn miêu tả rằng 144.000 người “được mua từ nhân loại để làm trái đầu mùa” (Khải huyền 14:4). Cụm từ “trái đầu mùa” nói đến một nhóm nhỏ tiêu biểu được chọn. Cụm từ này hợp lý để miêu tả những người sẽ cùng Đấng Ki-tô cai trị số thần dân không xác định trên đất.​—Khải huyền 5:10.

a Tương tự, giáo sư Robert L. Thomas viết về con số 144.000 được đề cập trong Khải huyền 7:4 như sau: “Đó là con số xác định, tương phản với số không xác định trong Khải huyền 7:9. Nếu hiểu số này theo nghĩa tượng trưng thì không có số nào trong sách này có thể hiểu theo nghĩa đen”.​—Revelation 1-7: An Exegetical Commentary, trang 474.