Đi đến nội dung

Đức Chúa Trời có giúp nếu tôi cầu xin?

Đức Chúa Trời có giúp nếu tôi cầu xin?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Có. Đức Chúa Trời giúp đỡ ai chân thành cầu xin những điều phù hợp với ý muốn ngài. Ngay cả trước đây bạn chưa từng cầu nguyện thì gương của những người cầu xin, “Đức Chúa Trời của con, xin giúp đỡ con”, có thể khích lệ bạn. Chẳng hạn:

  •   “Lạy Chúa, Đức Chúa Trời của con, xin giúp đỡ con; xin giải cứu con theo tình thương của Ngài”.—Thi-thiên 109:26, Đặng Ngọc Báu.

  •   “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe và thương-xót tôi: Đức Giê-hô-va ôi! khá giúp-đỡ tôi”.—Thi-thiên 30:10.

 Dĩ nhiên, người viết những lời trên đã có niềm tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời lắng nghe tất cả những ai đến gần ngài với thái độ đúng đắn, chẳng hạn như những người “có lòng đau-thương” hay “có tâm-hồn thống-hối”.—Thi-thiên 34:18.

 Bạn không nên lo sợ rằng Đức Chúa Trời quá xa đến nỗi ngài không quan tâm các vấn đề của bạn. Kinh Thánh nói: “Dầu Đức Giê-hô-va cao-cả, thì cũng đoái đến những người hèn-hạ; còn kẻ kiêu-ngạo, Ngài nhận-biết từ xa” (Thi-thiên 138:6). Thật vậy, Chúa Giê-su có lần nói với các môn đồ rằng: “Ngay cả tóc trên đầu anh em cũng được đếm hết rồi” (Ma-thi-ơ 10:30). Đức Chúa Trời biết một số điều về bạn mà chính bạn không biết. Vậy, nếu bạn cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ để đối phó với các lo lắng của mình, ngài chắc chắn sẽ lắng nghe bạn!—1 Phi-e-rơ 5:7.