Đi đến nội dung

Tôi có nên cầu nguyện các thánh?

Tôi có nên cầu nguyện các thánh?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Không. Kinh Thánh cho biết chúng ta chỉ nên cầu nguyện với Thiên Chúa nhân danh Chúa Giê-su. Chúa Giê-su bảo các môn đệ rằng: “Anh em hãy cầu nguyện như thế này : ‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển’” (Ma-thi-ơ 6:9, Các Giờ Kinh Phụng Vụ). Chúa Giê-su không bao giờ dạy các môn đệ phải cầu nguyện các thánh, thiên thần hay bất cứ ai khác ngoài Thiên Chúa.

 Chúa Giê-su cũng nói với các môn đệ: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Giăng 14:6, GKPV). Chỉ một mình Chúa Giê-su được Thiên Chúa ủy quyền để nài xin cho chúng ta.—Hê-bơ-rơ 7:25.

Có sao không nếu vừa cầu Thiên Chúa vừa cầu các thánh?

 Trong Mười Điều Răn, Thiên Chúa có phán dặn: “Ta, ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, là một vị thần ghen tương” (Xuất Ai Cập 20:5, GKPV). Thiên Chúa “ghen tương” theo nghĩa nào? Theo chú thích trong một bản dịch Kinh Thánh (New American Bible), ngài “đòi hỏi lòng trung thành chuyên độc”. Ngài đòi hỏi sự trung thành hay sự thờ phượng chỉ dành riêng cho ngài, bao gồm việc cầu nguyện.—Ê-sai 48:11.

 Chúng ta sẽ xúc phạm Thiên Chúa nếu cầu nguyện với bất cứ ai khác, dù là các thánh hay các thiên thần. Khi tông đồ Gio-an (Giăng) cố thờ lạy một thiên thần, vị ấy đã ngăn ông khi nói: “Đừng, đừng ! Tôi cũng là một tôi tớ như ông và như các anh em của ông, những người giữ lời chứng của Đức Giê-su. Hãy thờ lạy Thiên Chúa”.—Khải huyền 19:10, GKPV.