Skip to content

Phải chăng Chúa Giê-su chỉ là một người tốt?

Phải chăng Chúa Giê-su chỉ là một người tốt?

Câu trả lời của Kinh Thánh

Chúa Giê-su không chỉ là một người tốt. Ít nhất, ngài đã chứng tỏ là người có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Hãy xem những nhà văn và sử gia nổi tiếng sau đây nói gì về ngài:

“Giê-su người Na-xa-rét... rõ ràng là nhân vật nổi bật trong lịch sử”.—Ông H. G. Wells, sử gia người Anh.

“Cuộc đời [Chúa Giê-su] có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên hành tinh này, và ảnh hưởng ấy ngày càng gia tăng”.—Ông Kenneth Scott Latourette, sử gia và tác giả người Mỹ.

Kinh Thánh cho thấy tại sao Chúa Giê-su có tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn bất kỳ người tốt nào đã từng sống. Khi Chúa Giê-su hỏi các môn đồ thân cận nhất của mình nghĩ ngài là ai thì một trong số họ đã trả lời chính xác rằng: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Đức Chúa Trời hằng sống”.—Ma-thi-ơ 16:16.