Đi đến nội dung

Tại sao cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-su?

Tại sao cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-su?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Chúng ta phải cầu nguyện Đức Chúa Trời nhân danh Chúa Giê-su vì đây là cách duy nhất mà Đức Chúa Trời chấp nhận để đến gần ngài. Chúa Giê-su phán: “Tôi là đường đi, sự thật và sự sống. Không ai đến được với Cha nếu không qua tôi” (Giăng 14:6). Chúa Giê-su cũng nói với các sứ đồ trung thành rằng: “Tôi nói thật với anh em, nếu anh em nhân danh tôi xin Cha bất cứ điều gì, ngài sẽ ban cho”.—Giăng 16:23.

Những lý do khác để cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-su

  •   Chúng ta tôn vinh Chúa Giê-su và Cha ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời.—Phi-líp 2:9-11.

  •   Chúng ta tỏ lòng biết ơn về cái chết của Chúa Giê-su, là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời để giải cứu chúng ta.—Ma-thi-ơ 20:28; Công vụ 4:12.

  •   Chúng ta nhìn nhận vai trò độc nhất của Chúa Giê-su với tư cách Đấng Trung Gian, giữa Đức Chúa Trời và con người.—Hê-bơ-rơ 7:25.

  •   Chúng ta quý trọng việc Chúa Giê-su phục vụ với tư cách thầy tế lễ thượng phẩm để giúp chúng ta có vị thế tốt trước mắt Đức Chúa Trời.—Hê-bơ-rơ 4:14-16.