Đi đến nội dung

Tôi có thể cầu nguyện về điều gì?

Tôi có thể cầu nguyện về điều gì?

Câu trả lời của Kinh Thánh

 Bạn có thể cầu nguyện về bất cứ điều gì phù hợp với những đòi hỏi của Đức Chúa Trời như được ghi trong Kinh Thánh. “Nếu chúng ta xin bất cứ điều gì phù hợp với ý muốn [Đức Chúa Trời] thì ngài nghe chúng ta” (1 Giăng 5:14). Bạn có thể nói về những lo lắng của mình không? Có. Kinh Thánh nói: “Hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài”.—Thi-thiên 62:8.

Những điều có thể cầu xin

  •   Đức tin nơi Đức Chúa Trời.—Lu-ca 17:5.

  •   Thần khí, hay lực hoạt động của Đức Chúa Trời, để giúp bạn làm điều đúng.—Lu-ca 11:13.

  •   Sức mạnh để đối phó với các vấn đề và kháng cự cám dỗ.—Phi-líp 4:13.

  •   Bình an nội tâm hay sự bình tĩnh.—Phi-líp 4:6, 7.

  •   Sự khôn ngoan để có những quyết định sáng suốt.—Gia-cơ 1:5.

  •   Về các nhu cầu hàng ngày.—Ma-thi-ơ 6:11.

  •   Tha tội.—Ma-thi-ơ 6:12.