Skip to content

Các bản Kinh Thánh chép tay

Một bản chép tay cổ xưa ủng hộ danh của Đức Chúa Trời

Hãy xem bằng chứng cho thấy danh Đức Chúa Trời có trong phần “Tân ước”.

Tìm thấy viên ngọc cổ trong đống rác

Mảnh Rylands của Phúc âm Giăng là bản chép tay xưa nhất thuộc phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp từng được tìm thấy.

Một cuộn sách cổ được “mở ra”

Năm 1970, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một cuộn sách bị cháy tại Ein Gedi, Israel. Nhờ công nghệ quét 3D, cuộn sách này được “mở ra”. Kết quả là gì?

Kinh Thánh tồn tại trước sự mục nát

Những người viết Kinh Thánh cũng như những người sao chép đã ghi lại thông điệp Kinh Thánh trên giấy cói và giấy da. Làm thế nào những bản này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay?

Bạn có thể tin cậy các sách Phúc âm trong Kinh Thánh

Xem xét bằng chứng nhờ giấy cói xưa.

Kinh Thánh có tường thuật chính xác về cuộc đời Chúa Giê-su không?

Hãy xem xét những yếu tố liên quan đến các sách Phúc âm và những bản chép tay xưa nhất.