Skip to content

KINH THÁNH THẬT SỰ DẠY GÌ? (CÁC PHẦN THỰC HÀNH)

Báp-têm và mối quan hệ của bạn với Đức Chúa Trời (Phần 1)

Phần thực hành này dựa trên chương 18 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Tại sao tín đồ đạo Đấng Ki-tô phải báp-têm? Điều gì nên thúc đẩy họ báp-têm? Hãy xem Kinh Thánh nói gì về điều này.