Skip to content

KINH THÁNH DẠY GÌ?

Ý định của Đức Chúa Trời đối với trái đất là gì? (Phần 2)

Phần thực hành này dựa trên chương 3 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Hãy xem ai thật sự kiểm soát thế giới và chịu trách nhiệm về mọi điều gian ác.