Skip to content

KINH THÁNH DẠY GÌ?

Ý định của Đức Chúa Trời đối với trái đất là gì? (Phần 1)

Phần thực hành này dựa trên chương 3 của sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.

Xem tình hình trên thế giới hiện nay khác thế nào so với ý định của Đức Chúa Trời.