Skip to content

Sử dụng dữ liệu cá nhân

Sử dụng dữ liệu cá nhân

Ngoài các chính sách toàn cầu của chúng tôi, việc sử dụng dữ liệu cá nhân của một người công bố tại một số nước được chi phối bởi những điều khoản được nêu trong trang Sử dụng dữ liệu cá nhân cho nước đó. Để biết thêm thông tin, xin chọn một nước từ danh sách bên dưới.