Skip to content

Chính sách bảo vệ dữ liệu toàn cầu của Nhân Chứng Giê-hô-va

Chính sách bảo vệ dữ liệu toàn cầu của Nhân Chứng Giê-hô-va

Tổ chức tôn giáo toàn cầu của Nhân Chứng Giê-hô-va (gọi tắt là “tổ chức tôn giáo”) tôn trọng các quyền riêng tư của cá nhân và quyền được bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tổ chức tôn giáo ý thức về sự cần thiết của việc liên lạc cởi mở và thẳng thắn cũng như việc thu thập dữ liệu cá nhân và dữ liệu cá nhân nhạy cảm để đáp ứng nhu cầu của cá nhân các Nhân Chứng Giê-hô-va và để thực hiện hoạt động tôn giáo và từ thiện của tổ chức, đồng thời ý thức về sự cần thiết của việc giữ bảo mật và đảm bảo rằng thông tin được bảo vệ thích đáng (Châm ngôn 15:22; 25:9). Chúng tôi rất xem trọng tính bảo mật.—Châm ngôn 20:19.

Nhiều quốc gia đã ban hành luật bảo vệ dữ liệu để đảm bảo quyền riêng tư của cá nhân. Tổ chức tôn giáo, bao gồm các văn phòng chi nhánh địa phương, đã có lịch sử lâu đời về việc tôn trọng các quyền riêng tư và giữ bảo mật, ngay cả trước khi các luật bảo vệ dữ liệu được ban hành. Tổ chức tôn giáo sẽ tiếp tục bảo vệ những thông tin được tiết lộ cho tổ chức tôn giáo phù hợp với chủ trương lâu đời của mình.

Các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu. Tổ chức tôn giáo xử lý mọi dữ liệu cá nhân phù hợp với các nguyên tắc sau đây:

  1. Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý theo cách chính đáng và hợp pháp.

  2. Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được thu thập, xử lý và sử dụng ở mức độ cần thiết để thực hiện các mục đích tôn giáo và từ thiện của tổ chức tôn giáo.

  3. Dữ liệu cá nhân sẽ chính xác và cập nhật. Bất cứ lỗi nào sẽ được sửa nhanh nhất có thể sau khi tổ chức tôn giáo biết về lỗi đó.

  4. Dữ liệu cá nhân sẽ chỉ được giữ nếu cần thiết cho (các) mục đích chính đáng của tổ chức tôn giáo.

  5. Việc tôn trọng quyền của các chủ thể dữ liệu sẽ được lưu tâm đúng mức.

  6. Sẽ có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và tổ chức để ngăn chặn việc tiết lộ dữ liệu cá nhân trái phép hoặc bất hợp pháp. Mọi dữ liệu cá nhân trong máy vi tính sẽ được lưu lại trong những máy vi tính có mật khẩu bảo vệ mà chỉ những người dùng được phép mới có mật khẩu. Các văn phòng được khóa sau giờ làm việc, và chỉ những nhân viên được phép mới có thể vào.

  7. Dữ liệu cá nhân sẽ không được chuyển giao giữa các chi nhánh trừ khi điều này là cần thiết để thực hiện các mục đích tôn giáo và từ thiện của tổ chức tôn giáo. Mọi Nhân Chứng Giê-hô-va đã đồng ý với điều này khi họ tự nguyện quyết định trở thành và nhận mình là Nhân Chứng Giê-hô-va.

Những nguyên tắc bảo vệ dữ liệu này chi phối việc sử dụng dữ liệu cá nhân được nêu trong sách Được tổ chức để thi hành ý muốn Đức Giê-hô-va, được cung cấp cho tất cả các Nhân Chứng Giê-hô-va khi họ trở thành người công bố. Để biết thêm thông tin, xin xem Được tổ chức để thi hành ý muốn Đức Giê-hô-va.

Quyền của một cá nhân về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và dữ liệu cá nhân nhạy cảm, cũng như quyền chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân và dữ liệu cá nhân nhạy cảm, được cho phép phù hợp với chủ trương của Nhân Chứng Giê-hô-va được nêu trong Chính sách toàn cầu về việc sử dụng dữ liệu cá nhân, dưới đề mục Quyền của bạn.

Chính sách bảo vệ dữ liệu toàn cầu của Nhân Chứng Giê-hô-va tạo lập nền tảng về cách Nhân Chứng Giê-hô-va trên toàn cầu xử lý dữ liệu cá nhân.