Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới thiệu về sách Ô-sê

Giới thiệu về sách Ô-sê

Giới thiệu sơ lược về sách Ô-sê, một sách tiên tri nêu bật lòng thương xót của Đức Chúa Trời đối với những người phạm tội biết ăn năn.