Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới thiệu về sách Mi-chê

Giới thiệu về sách Mi-chê

Giới thiệu sơ lược về sách Mi-chê, một lời tiên tri vạch trần sự bất công và đưa ra lời hứa về việc khôi phục sự thờ phượng thật.