Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới thiệu về sách Ma-la-chi

Giới thiệu về sách Ma-la-chi

Sơ lược về sách cuối cùng của phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ, một sách tiên tri ủng hộ các nguyên tắc không thay đổi, lòng thương xót và tình yêu thương của Đức Giê-hô-va.