Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới thiệu về sách Ha-gai

Giới thiệu về sách Ha-gai

Giới thiệu sơ lược về sách tiên tri Ha-gai, một sách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt sự thờ phượng Đức Chúa Trời lên trên lợi ích cá nhân.