Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới thiệu về sách Công vụ các sứ đồ

Giới thiệu về sách Công vụ các sứ đồ

Giới thiệu sơ lược về sách Công vụ, lời tường thuật về lịch sử thời ban đầu và sự phát triển nhanh chóng của hội thánh đạo Đấng Ki-tô dù bị chống đối.