Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới thiệu về sách Châm-ngôn

Giới thiệu về sách Châm-ngôn

Tìm hiểu về sách Châm-ngôn, một sách cung cấp sự hướng dẫn giúp chúng ta tin cậy nơi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời thay vì của bản thân.