Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

‘Tin mừng cho mọi nước, chi phái và thứ tiếng’

Với 6.700 ngôn ngữ được sử dụng khắp thế giới, việc dịch thuật là điều cần thiết để tin mừng về sự thật Kinh Thánh được lan rộng. Xem video này sẽ thấy cách Nhân Chứng Giê-hô-va đang thực hiện công việc ấy trên toàn cầu.