Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Tôn trọng uy quyền của Đức Giê-hô-va

Một cuộc thử thách về lòng trung thành đã diễn ra trong hoang mạc khô cằn. Những người Y-sơ-ra-ên sẽ đi theo Môi-se hay theo kẻ phản nghịch Cô-rê? Các con trai của Cô-rê quyết định theo ai? Kết cục của bộ phim giúp mỗi chúng ta xem xét thái độ của mình đối với uy quyền của Đức Giê-hô-va.