Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Giới thiệu sách mỏng Sự sống—Do sáng tạo?

Giới thiệu sách mỏng Sự sống—Do sáng tạo?

Biết chúng ta từ đâu mà có sẽ giúp giải thích tại sao chúng ta tồn tại. Video này giới thiệu sách mỏng Sự sống​—Do sáng tạo?