Hãy chuyên tâm trong việc đọc và dạy dỗ—Video

Hãy trau dồi các kỹ năng cần thiết trong việc đọc và dạy dỗ trước công chúng.

Nhập đề hữu hiệu

Làm sao để thu hút sự chú ý của người nghe?

Trình bày theo lối nói chuyện

Làm thế nào anh chị có thể giúp cử tọa hoặc người đối thoại cảm thấy thoải mái?

Dùng câu hỏi

Làm thế nào anh chị có thể dùng câu hỏi để lý luận với người nghe, duy trì sự chú ý và nhấn mạnh những điểm quan trọng?

Khéo dẫn vào câu Kinh Thánh

Làm thế nào để chuẩn bị tinh thần cho người nghe hầu họ nhận được lợi ích nhiều nhất từ câu Kinh Thánh mà anh chị sẽ đọc?

BÀI HỌC SỐ 5

Đọc chính xác

Làm thế nào chúng ta có thể đọc lớn tiếng và chính xác?

Tìm hiểu thêm

HÃY CHUYÊN TÂM TRONG VIỆC ĐỌC VÀ DẠY DỖ—VIDEO

Đọc chính xác

Làm thế nào chúng ta có thể đọc lớn tiếng và chính xác?