Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

‘Chắc chắn Đức Chúa Trời đã lập ngài làm Chúa và Đấng Ki-tô’ (Phần 1)

‘Chắc chắn Đức Chúa Trời đã lập ngài làm Chúa và Đấng Ki-tô’ (Phần 1)

Điều gì thuyết phục bạn rằng Đức Chúa Trời đã lập Chúa Giê-su làm Chúa và Đấng Ki-tô? Hãy nhớ lại bằng chứng hùng hồn ấy.