Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Kinh Thánh giải đáp

Kinh Thánh giải đáp

Ðấng Ki-tô trở lại với mục đích gì?

Trước khi lên trời vào năm 33 công nguyên, Chúa Giê-su Ki-tô hứa ngài sẽ trở lại. Ngài ví mình như nhà quý tộc đi xa lâu ngày và khi trở về, ngài nắm vương quyền. Chúa Giê-su sẽ trở lại để cung cấp cho nhân loại một chính phủ tốt.—Ðọc Lu-ca 19:11, 12.

Chúa Giê-su sẽ cung cấp cho nhân loại một chính phủ tốt

Ðấng Ki-tô trở lại bằng thể nào? Ngài đã được sống lại bằng thể thần linh (1 Phi-e-rơ 3:18). Rồi ngài lên trời và ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời (Thi-thiên 110:1). Sau một thời gian dài, Chúa Giê-su trình diện trước Giê-hô-va Ðức Chúa Trời, “Ðấng Thượng-cổ”, đấng ban cho Chúa Giê-su quyền lực để cai trị nhân loại. Vì thế Chúa Giê-su trở lại, không ở thể xác thịt, nhưng là một vị Vua vô hình.—Ðọc Ða-ni-ên 7:13, 14.

Chúa Giê-su sẽ làm gì khi trở lại?

Khi Chúa Giê-su trở lại với các thiên sứ, ngài sẽ phán xét nhân loại. Ngài sẽ hủy diệt người ác nhưng ban sự sống vĩnh cửu cho những ai chấp nhận ngài là Vua.—Ðọc Ma-thi-ơ 25:31-33, 46.

Khi làm Vua, Chúa Giê-su sẽ biến trái đất thành địa đàng. Ngài sẽ làm người chết sống lại để họ vui hưởng đời sống ở đó.—Ðọc Lu-ca 23:42, 43.