Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI TRANG BÌA | LỜI NÓI DỐI KHIẾN NGƯỜI TA KHÓ YÊU ĐỨC CHÚA TRỜI

Lời nói dối: Đức Chúa Trời là đấng vô danh

Lời nói dối: Đức Chúa Trời là đấng vô danh

ĐIỀU NHIỀU NGƯỜI TIN

“Chúng ta không thống nhất việc có nên gọi danh của Đức Chúa Trời hay không, và nếu có thì danh ấy là gì”.—Giáo sư David Cunningham, Tập san thần học (Theological Studies).

SỰ THẬT TRONG KINH THÁNH

Đức Chúa Trời phán: “Ta là Đức Giê-hô-va: ấy là danh ta” (Ê-sai 42:8). Giê-hô-va là một danh, trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “Đấng làm cho thành tựu”.

Đức Giê-hô-va muốn chúng ta dùng danh của ngài. Kinh Thánh nói: “Hãy kêu-cầu danh Ngài; y rao mọi việc của Ngài ra trong các dân-tộc! Hãy xưng [“nhắc nhở”, Các Giờ Kinh Phụng Vụ] danh Ngài là tôn-trọng!”.—Ê-sai 12:4.

Chúa Giê-su dùng danh của Đức Chúa Trời. Trong lời cầu nguyện, Chúa Giê-su nói với Đức Giê-hô-va: “Con đã cho họ [môn đồ Chúa Giê-su] biết danh Cha và sẽ tiếp tục làm thế”. Tại sao Chúa Giê-su cho các môn đồ biết danh của Đức Chúa Trời? Ngài nói tiếp: “Để họ cũng thể hiện tình yêu thương như Cha [Đức Chúa Trời] đã yêu thương con và để con hợp nhất với họ”.—Giăng 17:26.

TẠI SAO QUAN TRỌNG

Nhà thần học Walter Lowrie viết: “Một người không biết danh Thiên Chúa thì không thật sự biết ngài là ai, nếu người đó chỉ biết ngài là lực vô cảm thì không thể nào yêu thương ngài”.

Việc giấu hoặc thay thế danh riêng của Đức Chúa Trời giống như việc cắt bỏ danh ấy khỏi Kinh Thánh

Người đàn ông tên Victor đi nhà thờ mỗi tuần, nhưng thấy mình không thật sự biết Đức Chúa Trời. Ông nói: “Rồi tôi biết Đức Chúa Trời có danh là Giê-hô-va, và điều đó giống như tôi mới chính thức được giới thiệu về ngài. Cuối cùng, tôi đã gặp được đấng mà mình nghe nói đến nhiều. Tôi bắt đầu xem ngài là một đấng có thật và vun đắp tình bạn với ngài”.

Về phần Đức Giê-hô-va, ngài đến gần những người dùng danh ngài. Nói về những người “tưởng đến danh Ngài”, Đức Chúa Trời hứa: “Ta sẽ tiếc [“xót thương”, GKPV] chúng nó như một người tiếc con trai mình hầu-việc mình (Ma-la-chi 3:16, 17). Đức Chúa Trời cũng ban thưởng cho những ai kêu cầu danh ngài. Kinh Thánh nói: “Ai kêu cầu danh Giê-hô-va thì sẽ được cứu”.—Rô-ma 10:13.