Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI TRANG BÌA | THÔNG ÐIỆP CỦA KINH THÁNH LÀ GÌ?

Tin mừng cho muôn dân

Tin mừng cho muôn dân

Sự sống lại của Chúa Giê-su làm các môn đồ tràn đầy niềm tin và lòng sốt sắng. Ðặc biệt, sứ đồ Phao-lô đi khắp nơi thuộc vùng Tiểu Á và Ðịa Trung Hải, thành lập các hội thánh và giúp anh em đứng vững trước những áp lực về đạo đức cũng như sự chống đối gay gắt. Dù gặp các thử thách ấy nhưng đạo Ðấng Ki-tô ngày càng phát triển và lan rộng.

Sau này Phao-lô bị ở tù, dù vậy ông vẫn viết thư khích lệ và khuyên các hội thánh đạo Ðấng Ki-tô. Ông cảnh báo về mối đe dọa lớn hơn: sự bội đạo. Nhờ được thần khí Ðức Chúa Trời hướng dẫn, Phao-lô thấy trước “sói dữ” nói “những điều sai lệch” sẽ vào trong vòng anh em và “lôi kéo môn đồ theo họ”.—Công vụ 20:29, 30.

Ðến cuối thế kỷ thứ nhất, sự bội đạo này nổi lên. Trong khoảng thời gian đó, Chúa Giê-su cho sứ đồ Giăng thấy sự mạc khải về tương lai để viết sách Khải huyền. Như Giăng viết lúc đó, không kẻ chống đối nào hoặc giáo sư giả nào sẽ ngăn cản Ðức Chúa Trời hoàn thành ý định ban đầu của ngài dành cho trái đất và nhân loại. “Mọi nước, mọi chi phái, mọi thứ tiếng cùng mọi dân tộc” sẽ nghe tin mừng về Nước Ðức Chúa Trời (Khải huyền 14:6). Ðịa đàng sẽ được khôi phục và những ai muốn làm theo ý muốn của Ðức Chúa Trời sẽ có mặt ở đấy!

Theo bạn, đây có phải là “tin mừng” không? Nếu nghĩ là có, hãy tìm hiểu thêm về thông điệp của Ðức Chúa Trời dành cho nhân loại như được viết trong Kinh Thánh. Xem làm sao tin mừng ấy mang lại lợi ích cho bạn ngày nay và trong tương lai.

Bạn có thể đọc Kinh Thánh trên trang web trong khoảng 50 ngôn ngữ tại www.jw.org. Nơi trang web www.jw.org/vi, bạn có thể xem sách mỏng Kinh Thánh—Thông điệp nào cho nhân loại?, Tin mừng từ Ðức Chúa Trời!, sách Kinh Thánh thật sự dạy gì? và các ấn phẩm khác cho biết lý do chúng ta có thể tin cậy Kinh Thánh cũng như cách áp dụng lời khuyên thực tiễn của sách ấy vào gia đình, đời sống cá nhân. Hoặc hỏi Nhân Chứng Giê-hô-va để biết thêm thông tin.

Dựa trên sách Công vụ, Ê-phê-sô, Phi-líp, Cô-lô-se, Phi-lê-môn, 1 Giăng, Khải huyền.