Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Kinh Thánh giải đáp

Kinh Thánh giải đáp

Đức Chúa Trời có lắng nghe mọi lời cầu nguyện không?

Đức Chúa Trời nghe người ta cầu nguyện từ các nước (Thi-thiên 145:18, 19). Lời ngài là Kinh Thánh khuyến khích chúng ta cầu nguyện về bất cứ vấn đề nào của mình (Phi-líp 4:6, 7). Tuy nhiên, một số lời cầu nguyện không làm vui lòng Đức Chúa Trời, như những lời thuộc lòng được lặp đi lặp lại.—Đọc Ma-thi-ơ 6:7.

Đức Giê-hô-va cũng ghét lời cầu nguyện của những người cố tình lờ đi luật pháp của ngài (Châm-ngôn 28:9). Thí dụ vào thời Kinh Thánh, Đức Chúa Trời không nghe lời cầu nguyện của người Y-sơ-ra-ên nào phạm tội giết người. Rõ ràng, chúng ta phải đáp ứng những đòi hỏi của Đức Chúa Trời để được ngài lắng nghe.—Đọc Ê-sai 1:15.

Chúng ta phải làm gì để được Đức Chúa Trời lắng nghe?

Chúng ta không thể đến gần Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện mà không có đức tin (Gia-cơ 1:5, 6). Chúng ta phải tin chắc rằng ngài hiện hữu và quan tâm đến chúng ta. Chúng ta có thể củng cố đức tin bằng cách tìm hiểu Kinh Thánh, vì đức tin chân chính dựa trên chứng cớ và các lời hứa trong Lời của Đức Chúa Trời.—Đọc Hê-bơ-rơ 11:1, 6.

Chúng ta nên cầu nguyện với lòng chân thành và khiêm nhường. Ngay cả Con Đức Chúa Trời là Chúa Giê-su cũng khiêm nhường khi cầu nguyện (Lu-ca 22:41, 42). Thế nên, thay vì đòi hỏi Đức Chúa Trời phải làm gì đó, chúng ta nên cố gắng hiểu các đòi hỏi của ngài qua việc đọc Kinh Thánh. Làm thế, chúng ta có thể cầu nguyện phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời.—Đọc 1 Giăng 5:14.