THÁP CANH Tháng 4 năm 2013 | Có thể nào đạt một đời sống đầy ý nghĩa?

Ðấng Tạo Hóa muốn chúng ta tìm đời sống có ý nghĩa thật sự. Ðiều gì có thể giúp chúng ta làm thế?

BÀI TRANG BÌA

Có thể đạt một đời sống đầy ý nghĩa?

Ðặc biệt khi gặp vấn đề hoặc đau khổ, chúng ta cần phải biết có thể đạt một đời sống đầy ý nghĩa.

BÀI TRANG BÌA

Chúa Giê-su, điều gì làm đời sống ngài đầy ý nghĩa?

“Hãy xem bốn khía cạnh trong cuộc đời của Chúa Giê-su đã làm đời sống ngài thật sự đầy ý nghĩa”.

BÀI TRANG BÌA

Một đời sống có ý nghĩa—Chúa Giê-su dẫn đường

Các chuyện có thật cho thấy làm sao việc áp dụng những lời của Chúa Giê-su trong Bài giảng trên núi có thể giúp chúng ta đạt đời sống đầy ý nghĩa.

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

Kinh Thánh thay đổi đời sống

Dù thành công trong ngành âm nhạc, anh Esa biết đời mình không có ý nghĩa. Hãy nhận ra cách nhạc sĩ heavy-metal này tìm thấy hạnh phúc thật.

Bạn có biết?

Tại sao thành Ni-ni-ve xưa được gọi là “thành đổ máu”? Tại sao người Do Thái xây lan can quanh sân thượng?

HÃY ĐẾN GẦN ĐỨC CHÚA TRỜI

“Cứ xin thì sẽ được”

Xem hai minh họa của Chúa Giê-su nơi Lu-ca chương 11 giải thích cách bạn có thể tin chắc Ðức Chúa Trời sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của mình.

HÃY NOI THEO ĐỨC TIN CỦA HỌ

Ông “đồng đi cùng Ðức Chúa Trời”

Chúng ta học được gì từ Nô-ê và gia đình ông?

Kinh Thánh giải đáp

Ðức Giê-hô-va muốn bạn biết sự thật. Ngài sẽ giúp bạn hiểu Kinh Thánh.

Các phần đáng chú ý khác

Thế nào là một cuộc học hỏi Kinh Thánh?

Hãy tìm hiểu những lời giải đáp về chương trình học hỏi Kinh Thánh miễn phí.