Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Sự sống lại của Chúa Giê-su mang đến sự sống!

Sự sống lại của Chúa Giê-su mang đến sự sống!

Sự sống lại của Chúa Giê-su không những là trường hợp độc nhất xảy ra vào thời xưa, mà còn có ý nghĩa với chúng ta ngày nay. Sứ đồ Phao-lô nêu rõ tầm quan trọng của biến cố này khi viết: “Ðấng Ki-tô đã được sống lại, là trái đầu mùa của những người đã an giấc. Vì bởi một người mà có sự chết thì cũng bởi một người mà có sự sống lại. Như trong A-đam mọi người đều chết thì trong Ðấng Ki-tô mọi người sẽ nhận được sự sống”.—1 Cô-rinh-tô 15:20-22.

Chúa Giê-su sống lại ngày 16 tháng Ni-san, năm 33 CN. Ngày này trong năm, người Do Thái dâng sản vật đầu mùa cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời tại thánh điện của đền thờ ở thành Giê-ru-sa-lem. Khi gọi Chúa Giê-su là “trái đầu mùa”, Phao-lô ám chỉ sẽ có những người khác được sống lại.

Những lời tiếp theo của Phao-lô cho biết sự sống lại của Chúa Giê-su thực hiện được điều gì. Ông nói: “Bởi một người mà có sự chết thì cũng bởi một người mà có sự sống lại”. Vì A-đam truyền lại tội lỗi và tình trạng không hoàn hảo nên tất cả chúng ta đều chết. Tuy nhiên, khi dâng thân thể hoàn hảo làm giá chuộc, Chúa Giê-su mở đường cho nhân loại, nhờ thế, nhân loại thoát khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi và cái chết. Tóm tắt rất hay vấn đề này, Phao-lô viết nơi Rô-ma 6:23: “Tiền công mà tội lỗi trả là sự chết, còn món quà Ðức Chúa Trời ban là sự sống vĩnh cửu qua Ðấng Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta”.

Chính Chúa Giê-su giải thích cái chết và sự sống lại của ngài có ý nghĩa gì với chúng ta. Nói về mình, ngài phán: “Con Người cũng phải bị treo lên thế ấy, hầu cho ai tin ngài thì được sống đời đời. Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian đến độ đã ban Con một của ngài cho họ, để ai thể hiện đức tin nơi Con ấy sẽ không bị hủy diệt mà được sống đời đời”.—Giăng 3:14-16.

Hãy hình dung, sống vĩnh cửu mà không có đau đớn, khổ sở hoặc buồn rầu! (Khải huyền 21:3, 4). Thật là triển vọng tươi sáng! Học giả David E. Garland nói như sau: “Trong khi nghĩa trang có thể nhắc một người về sự ngắn ngủi của đời sống, thì sự sống lại đảm bảo rằng cái chết chỉ là tạm thời”. Ðúng vậy, sự sống lại của Chúa Giê-su mang đến sự sống!