THÁP CANH Tháng 12 năm 2011

BÀI TRANG BÌA

Có phải Thượng Ðế trừng phạt chúng ta?

Tại sao những thảm họa như thế xảy ra ngày càng nhiều?

BÀI TRANG BÌA

Thiên tai—Vì sao quá nhiều?

Chúa Giê-su báo trước các thảm họa sẽ gia tăng. Ðiều này có ý nghĩa thế nào đối với chúng ta ngày nay?

BÀI TRANG BÌA

Ðối phó với thiên tai

Bạn nên làm các bước thực tiễn nào để chuẩn bị? Làm thế giữ mối quan hệ với Ðức Chúa Trời có thể giúp bạn đối phó?

BÀI TRANG BÌA

Không còn thiên tai nữa!

Dù những thảm họa thiên nhiên dường như sẽ luôn xảy ra, nhưng thật sự có lý do để tin rằng điều này sẽ sớm thay đổi.