Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Cầu nguyện—Như thế nào?

Cầu nguyện—Như thế nào?

Trong việc cầu nguyện, nhiều truyền thống tôn giáo chú trọng đến những khía cạnh như tư thế, lời lẽ và nghi thức. Tuy nhiên, Kinh Thánh giúp chúng ta chú tâm đến những khía cạnh quan trọng hơn để hiểu rõ chúng ta nên cầu nguyện như thế nào.

Kinh Thánh cho biết các tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời cầu nguyện ở những nơi và trong các tư thế khác nhau. Họ cầu nguyện thầm hoặc lớn tiếng tùy hoàn cảnh. Họ ngước mắt lên trời hoặc cúi đầu. Họ không dùng hình tượng, chuỗi hạt hoặc sách kinh, mà cầu nguyện từ đáy lòng bằng lời lẽ riêng. Điều gì giúp lời cầu nguyện của họ có hiệu quả?

Như được đề cập ở bài trước, họ chỉ cầu nguyện Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va. Có một yếu tố quan trọng khác được ghi nơi 1 Giăng 5:14: “Nầy là điều chúng ta dạn-dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý-muốn Ngài mà cầu-xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta”. Lời cầu nguyện của chúng ta phải phù hợp với ý muốn Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa gì?

Để lời cầu nguyện phù hợp với ý muốn Đức Chúa Trời, chúng ta phải biết ý muốn Ngài là gì. Vậy, học hỏi Kinh Thánh là phần quan trọng của việc cầu nguyện. Phải chăng điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ không nghe lời cầu nguyện nếu chúng ta không là học giả Kinh Thánh? Không phải vậy. Nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta học biết ý muốn Ngài, cố gắng hiểu và làm theo ý muốn ấy (Ma-thi-ơ 7:21-23). Chúng ta phải cầu nguyện phù hợp với điều mình học.

Lời cầu nguyện có hiệu quả phải phù hợp với ý muốn Đức Chúa Trời, biểu lộ đức tin và nhân danh Chúa Giê-su

Khi học biết về Đức Giê-hô-va và ý muốn của Ngài, đức tin của chúng ta được vững mạnh. Đức tin là một khía cạnh trọng yếu khác của việc cầu nguyện. Chúa Giê-su nói: “Trong khi cầu-nguyện, các ngươi lấy đức-tin xin việc gì bất-kỳ, thảy đều được cả” (Ma-thi-ơ 21:22). Đức tin không có nghĩa là cả tin, mà là tin vào điều dù không thấy nhưng có bằng chứng vững vàng (Hê-bơ-rơ 11:1). Kinh Thánh có rất nhiều bằng chứng cho thấy Đức Giê-hô-va tuy vô hình nhưng Ngài có thật, đáng tin cậy và sẵn sàng nghe lời cầu nguyện của những người có đức tin nơi Ngài. Hơn nữa, chúng ta có thể cầu xin thêm đức tin, và Đức Giê-hô-va muốn ban cho chúng ta điều mình cần.—Lu-ca 17:5; Gia-cơ 1:17.

Sau đây là một khía cạnh quan trọng khác về cách cầu nguyện. Chúa Giê-su nói: “Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Vậy, Chúa Giê-su là đấng trung gian để chúng ta đến gần Cha, Đức Giê-hô-va. Vì thế, Chúa Giê-su bảo các môn đồ cầu nguyện nhân danh ngài (Giăng 14:13; 15:16). Điều này không có nghĩa là chúng ta nên cầu nguyện với Chúa Giê-su. Thay vì vậy, chúng ta cầu  nguyện nhân danh Chúa Giê-su, nhớ rằng nhờ Chúa Giê-su, chúng ta có thể tiếp cận Cha thánh và hoàn hảo.

Có lần, những môn đồ thân cận nhất của Chúa Giê-su hỏi ngài: “Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu-nguyện” (Lu-ca 11:1). Có lẽ họ không có ý hỏi về những điều cơ bản mà chúng ta vừa bàn, mà muốn biết nội dung của lời cầu nguyện, như thể họ hỏi: “Chúng tôi nên cầu nguyện về điều gì?”.