THÁP CANH Tháng 7 năm 2010

BÀI TRANG BÌA

Có thể biết danh Chúa không?

Bạn có thể biết rõ về Đức Chúa Trời và Kinh Thánh cho thấy ngài muốn bạn đến gần ngài.

BÀI TRANG BÌA

Biết danh Chúa—Có nghĩa gì?

Hãy tìm biết danh Đức Chúa Trời, ý nghĩa của danh ấy và điều đó cho chúng ta biết gì về ngài.

BÀI TRANG BÌA

Biết danh Chúa—Tại sao khó?

Hãy tìm hiểu kẻ nào muốn ngăn bạn biết danh ấy và có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời.