THÁP CANH Tháng 3 năm 2010

BÀI TRANG BÌA

Có phải Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời?

Theo bạn, những người viết Kinh Thánh có thật sự được Đức Chúa Trời soi dẫn?

BÀI TRANG BÌA

Kinh Thánh thật sự là Lời Đức Chúa Trời

Nhiều người cho rằng Đức Chúa Trời không phải là tác giả của Kinh Thánh. Hãy xem bằng chứng và tự quyết định.

BÀI TRANG BÌA

Bạn có thể tin cậy các sách Phúc âm trong Kinh Thánh

Xem xét bằng chứng nhờ giấy cói xưa.