Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 Câu hỏi độc giả

Chúa Giê-su và Cha là một có nghĩa gì?

Chúa Giê-su và Cha là một có nghĩa gì?

Chúa Giê-su đã từng phán: “Ta với Cha là một” (Giăng 10:30). Một số người dùng câu Kinh Thánh này để chứng minh Chúa Giê-su và Cha ngài là hai ngôi của một Chúa Ba Ngôi. Nhưng có phải Chúa Giê-su có ý như vậy không?

Chúng ta hãy xem lại bối cảnh. Trong câu 25, Chúa Giê-su cho biết ngài làm việc nhân danh Cha ngài. Từ câu 27 đến câu 29, Chúa Giê-su nói về những con chiên theo nghĩa tượng trưng mà Cha đã cho ngài. Nếu Chúa Giê-su và Cha ngài là một đấng, thì hai điều này sẽ không có ý nghĩa. Nói cách khác, ý của Chúa Giê-su là “không ai có thể cướp chiên khỏi tay Cha ngài, nên cũng không ai có thể cướp chiên khỏi tay ngài vì Cha và ngài rất khắng khít với nhau”. Ngoài ra, giống như một người con nói với kẻ thù của Cha mình: “Nếu anh xúc phạm cha tôi, anh đang xúc phạm tôi”. Không ai nghĩ rằng người con ấy và cha anh là một người. Nhưng mọi người có thể nhận thấy mối liên hệ hợp nhất và khắng khít giữa họ.

Ngoài ra, Chúa Giê-su và Cha ngài, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời, là “một” theo nghĩa là họ hoàn toàn thống nhất về mục đích và tiêu chuẩn. Trái với Sa-tan Ma-quỉ cũng như cặp vợ chồng đầu tiên là A-đam và Ê-va, Chúa Giê-su không bao giờ có tinh thần độc lập khỏi Ðức Chúa Trời. Ngài giải thích: “Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy”.—Giăng 5:19; 14:10; 17:8.

Tuy nhiên, dù Ðức Chúa Trời và Con Ngài có mối quan hệ khắng khít với nhau, nhưng chúng ta vẫn phân biệt được hai đấng này. Họ là hai cá thể khác nhau, có phẩm cách riêng. Chúa Giê-su có cảm xúc, suy nghĩ và cảm nghiệm riêng cũng như có sự tự do ý chí. Tuy nhiên, ngài chọn vâng phục ý muốn Cha mình. Nơi Lu-ca 22:42, Chúa Giê-su nói: “Xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi”. Nếu Chúa Giê-su và Cha ngài là một đấng thì ngài không thể có ý khác với cha, và những lời này sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu Chúa Giê-su là Cha ngài, thì tại sao ngài lại cầu nguyện với Cha, và khiêm nhường nhìn nhận rằng có những điều mà chỉ có một mình Cha biết thôi?—Ma-thi-ơ 24:36.

Trong nhiều tôn giáo, có những thần được người ta tôn thờ nhưng lại được miêu tả là hay tranh cạnh và đánh nhau với người trong gia đình. Thí dụ, theo thần thoại Hy Lạp, thần Cronus đã cướp ngôi cha là thần Uranus và ăn thịt các con của mình. Thật khác biệt với sự hợp nhất và tình yêu thương chân thật giữa Giê-hô-va Ðức Chúa Trời và Con Ngài là Chúa Giê-su! Ðiều này khiến chúng ta yêu thương hai Ðấng ấy biết bao! Quả vậy, chúng ta có đặc ân cao quý là được hợp nhất với hai Ðấng tối cao trong vũ trụ. Chúa Giê-su đã cầu nguyện cho các môn đồ: “Con cầu-xin... để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta”.—Giăng 17:20, 21.

Vì thế, khi Chúa Giê-su nói: “Ta với Cha là một”, ngài không nói về một Chúa Ba Ngôi mầu nhiệm nhưng muốn nói đến một sự hợp nhất tuyệt vời. Ðó là mối quan hệ gắn bó vô cùng mật thiết của Cha ngài và ngài.