Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 Cùng đọc với con

Em ấy muốn giúp người khác

Em ấy muốn giúp người khác

Con có biết ai bị bệnh nặng không?— Con có muốn làm một điều gì đó để giúp người ấy không?—Nếu người ấy là người nước ngoài hoặc khác tôn giáo với con thì sao? Con vẫn muốn giúp người ấy chứ?— Cách đây gần 3.000 năm, một em gái sống ở xứ Y-sơ-ra-ên đã làm như thế. Chúng ta hãy cùng xem chuyện gì đã xảy ra.

Thời ấy, thường có xung đột giữa nước Y-sơ-ra-ên nơi em gái đó sống, và nước lân bang là Sy-ri (1 Các Vua 22:1). Một ngày nọ, người Sy-ri đột kích vào đất Y-sơ-ra-ên và bắt em gái đó. Em bị đem sang Sy-ri và trở thành người hầu cho vợ của ông Na-a-man, vị tướng chỉ huy quân đội xứ đó. Ông ấy bị một chứng bệnh kinh khủng gọi là bệnh phong cùi. Bệnh này có thể làm da thịt người ta bị thối rữa.

Em gái ấy cho vợ của Na-a-man biết là có một cách để chữa lành bệnh cho ông. Em nói: ‘Nếu ông chủ đến Sa-ma-ri, nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va là ông Ê-li-sê có thể chữa lành cho ông’. Cách em gái ấy nói về nhà tiên tri Ê-li-sê đã thuyết phục được ông Na-a-man tin rằng người đó có thể khiến ông khỏe lại. Vì vậy, khi được phép của vua Sy-ri là Bên-Ha-đát, ông và đoàn tùy tùng khởi hành chuyến đi dài khoảng 150 cây số để tìm gặp nhà tiên tri Ê-li-sê.

Đầu tiên, họ đến trình lá thư của vua Bên-Ha-đát lên vua Y-sơ-ra-ên là Giô-ram để đề nghị vua Giô-ram giúp Na-a-man. Nhưng vua Giô-ram không tin nơi cả Đức Giê-hô-va lẫn nhà tiên tri Ê-li-sê, và ông nghĩ vua Bên-Ha-đát đang kiếm cớ để gây chiến. Khi biết điều đó, ông Ê-li-sê sai người đến nói với vua Giô-ram: ‘Hãy sai Na-a-man đến với tôi’. Ông Ê-li-sê muốn chứng tỏ Đức Chúa Trời có quyền năng để chữa lành cho ông Na-a-man khỏi chứng bệnh phong cùi kinh khủng.—2 Các Vua 5:1-8.

Khi ông Na-a-man đến nhà ông Ê-li-sê với ngựa và xe, nhà tiên tri sai người ra nói rằng: ‘Hãy đi tắm mình bảy lần dưới sông Giô-đanh, rồi ông sẽ được lành’. Điều này khiến ông Na-a-man giận lắm. Ông nghĩ nhà tiên tri Ê-li-sê phải đi ra đón và đưa tay qua lại trên chỗ bệnh để chữa lành cho ông. Thế mà chỉ có người đưa tin này thôi! Ông giận dữ bỏ đi và chuẩn bị lên đường trở về.—2 Các Vua 5:9-12.

 Con sẽ làm gì nếu con là một trong số những tùy tùng của ông Na-a-man?— Họ nói với ông: ‘Nếu ông tiên tri bảo ngài làm một việc khó, ngài há chẳng làm sao? Vậy sao ngài không làm một việc nhỏ như thế: chỉ cần đi tắm để được lành bệnh?’. Ông nghe lời họ, “xuống sông Giô-đanh, và tắm mình bảy lần. . . [ông] liền được sạch, và thịt [ông] trở nên như trước, giống như thịt của một đứa con nít nhỏ”.

Ông Na-a-man trở lại nói với nhà tiên tri Ê-li-sê: “Bây giờ, tôi nhìn-biết rằng trên khắp thế-gian chẳng có chúa nào khác hơn Đức Chúa Trời trong Y-sơ-ra-ên”. Ông hứa với Ê-li-sê rằng từ đây về sau ông sẽ không bao giờ “dâng của-lễ thiêu hay là tế-lễ chi cho thần nào khác hơn là Đức Giê-hô-va”.—2 Các Vua 5:13-17.

Con có muốn giống như em gái nhỏ ấy, giúp người khác biết về Đức Giê-hô-va và những điều Ngài có thể làm không?— Khi Chúa Giê-su sống trên đất, một người bị bệnh phong cùi đã tin nơi ngài và nói với ngài rằng: “Nếu Chúa muốn, Ngài có thể chữa lành cho con”. Con biết Chúa Giê-su trả lời thế nào không?— Ngài trả lời: “Ta muốn”. Rồi Chúa Giê-su chữa lành cho ông, giống như Đức Giê-hô-va đã chữa lành cho Na-a-man.—Ma-thi-ơ 8:2, 3, Bản Dịch Mới.

Con có biết Đức Giê-hô-va sắp lập nên một thế giới mới, trong đó mọi người đều khỏe mạnh và có thể sống mãi mãi không?— (2 Phi-e-rơ 3:13; Khải-huyền 21:3, 4) Vậy thì chắc hẳn con cũng muốn nói với mọi người khác về những điều tuyệt vời này!