THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 7 năm 2014

Số này gồm các bài học từ ngày 1 đến 28 tháng 9 năm 2014.

Họ tình nguyện đến—Micronesia

Những người từ nước khác đến phụng sự ở những hòn đảo Thái Bình Dương đối mặt với ba thách đố thông thường. Làm sao người rao giảng Nước Trời đối phó?

“Đức Giê-hô-va biết những người thuộc về ngài”

Làm sao từ “nền” và “dấu” được đề cập nơi 2 Ti-mô-thê 2:19 giúp nhận ra những ai thuộc về Đức Giê-hô-va?

Dân của Đức Giê-hô-va “từ bỏ sự bất chính”

Cụm từ “từ bỏ sự bất chính” liên quan thế nào đến các sự kiện trong thời của Môi-se? Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ những sự kiện này?

KINH NGHIỆM

Mất cha—Tìm được Cha khác

Đọc kinh nghiệm của anh Gerrit Lösch, một thành viên Hội đồng Lãnh đạo.

“Các ngươi là kẻ làm chứng ta”

Có nghĩa gì khi chúng ta được gọi là Nhân Chứng Giê-hô-va?

“Anh em sẽ làm chứng về tôi”

Tại sao Chúa Giê-su nói “anh em sẽ làm chứng về tôi”, chứ không về Đức Giê-hô-va? Làm sao chúng ta có thể tiếp tục sốt sắng trong việc làm chứng?