THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 9 năm 2012

Bình an trong Một Ngàn Năm và mãi mãi!

Dưới sự cai trị của Chúa Giê-su, Nước Trời sẽ mang lại ân phước cho nhân loại. Hãy xem như thế nào.

Các trường thần quyền​—Bằng chứng về tình yêu thương của Đức Giê-hô-va

Làm sao mỗi người chúng ta có thể nhận lợi ích từ sự giáo dục của Đức Chúa Trời?

Học từ sự kiên nhẫn của Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su

Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su bày tỏ sự kiên nhẫn như thế nào? Chúng ta co thể làm gì để nơi gương hai đấng này?

“Anh em không biết ngày và giờ đó”

Chúa Giê-su có ý gì khi nói những lời này? Những lời ấy nên tác động thế nào đến chúng ta?

Đức Giê-hô-va nhóm hiệp dân tộc vui mừng của ngài

Các kỳ lễ thời Y-sơ-ra-ên xưa và hội nghị của Nhân Chứng Giê-hô-va ngày nay có điểm tương đồng gì? Chúng ta nhận được lợi ích gì khi tham dự?