Skip to content

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Những điều Nước Ðức Chúa Trời sẽ thực hiện

Những điều Nước Ðức Chúa Trời sẽ thực hiện

“Nước Cha được đến; ý Cha được nên, ở đất như trời”.—MA-THI-Ơ 6:10.

KHI dạy các môn đồ cầu nguyện cho Nước Ðức Chúa Trời, Chúa Giê-su biết rằng khi nước đó đến, hàng ngàn năm tự trị của con người, độc lập với Ðức Chúa Trời, sẽ chấm dứt. Trong suốt thời gian đó, ý muốn Ðức Chúa Trời nói chung chưa được thực hiện trên đất. (Thi-thiên 147:19, 20) Nhưng sau khi Nước Trời được lập ở trên trời, ý định Ðức Chúa Trời sẽ được thực hiện ở khắp nơi. Thời điểm đáng sợ khi sự cai trị của con người được thay thế bằng sự cai trị của Nước Ðức Chúa Trời đang đến rất gần.

2 Sự thay đổi này sẽ được đánh dấu bởi  giai đoạn mà Chúa Giê-su gọi là “hoạn-nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa”. (Ma-thi-ơ 24:21) Kinh Thánh không nói giai đoạn đó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng những tai họa sẽ xảy ra trong thời gian đó sẽ kinh khiếp hơn bất kỳ điều gì đã từng xảy ra trên thế giới. Hoạn nạn lớn sẽ bắt đầu với một biến cố sẽ khiến đa số người ta phải vô cùng sửng sốt: đó là sự hủy diệt tất cả tôn giáo giả. Nhân Chứng Giê-hô-va sẽ không sửng sốt về điều đó vì họ đã biết trước điều này từ lâu. (Khải-huyền 17:1, 15-17; 18:1-24) Hoạn nạn lớn sẽ kết thúc tại Ha-ma-ghê-đôn khi Nước Ðức Chúa Trời nghiền nát toàn bộ hệ thống của Sa-tan.—Ða-ni-ên 2:44; Khải-huyền 16:14, 16.

3 Ðiều này sẽ có nghĩa gì đối với “những kẻ chẳng hề nhận biết Ðức Chúa Trời, và không vâng-phục Tin-lành” về Nước Trời dưới quyền của Ðấng Christ? (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:6-9) Lời tiên tri trong Kinh Thánh cho chúng ta biết: “Nầy, tai-vạ sẽ từ một dân nầy qua một dân khác; một trận bão lớn dấy lên từ các nơi đầu-cùng đất. Thây của những kẻ mà Ðức Giê-hô-va đã giết trong ngày đó, sẽ đầy trên đất từ đầu nầy đến đầu kia; chẳng ai khóc, chẳng thâu liệm, chẳng chôn, sẽ làm phân trên mặt đất!”—Giê-rê-mi 25:32, 33.

Sự gian ác cáo chung

4 Trong suốt hàng ngàn năm qua, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã kiên nhẫn chịu đựng sự gian ác để những người có lòng ngay thẳng có đủ thời gian nhận ra rằng sự cai trị của con người là một thảm họa. Chẳng hạn, theo một nguồn tin cho biết chỉ trong thế kỷ 20 đã có hơn 150 triệu người bị thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh, cách mạng và nội chiến. Sự dã man của con người được đặc biệt thấy rõ trong Thế Chiến II, khi gần 50 triệu người đã bị giết, nhiều người trong số đó phải chịu những cái chết kinh hoàng trong các trại tập trung của Quốc Xã. Ðúng như Kinh Thánh đã báo trước, trong thời chúng ta “những người hung-ác, kẻ giả-mạo thì càng chìm-đắm luôn trong điều dữ”. (2 Ti-mô-thê 3:1-5, 13) Ngày nay, sự vô đạo đức, tội ác, bạo lực, tham nhũng, và sự khinh thường tiêu chuẩn Ðức Chúa Trời lan tràn khắp nơi. Vì vậy, Ðức Giê-hô-va hoàn toàn có lý khi kết liễu hệ thống mọi sự gian ác này.

5 Tình trạng thế giới hiện nay giống như tình trạng xứ Ca-na-an khoảng 3.500 năm trước đây. Kinh Thánh nói: “Mọi điều Ðức Giê-hô-va lấy làm gớm-ghiếc và ghét, thì chúng nó đã làm cho các thần mình; đến đỗi chúng nó thiêu con trai và con gái mình trong lửa, để cúng-thờ các thần mình”. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 12:31) Ðức Giê-hô-va cho dân Y-sơ-ra-ên biết: “Vì cớ sự gian-ác của chúng nó, nên Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi sẽ đuổi chúng nó ra khỏi trước mặt ngươi”. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 9:5) Sử gia Kinh Thánh Henry H. Halley nhận xét: “Sự thờ phượng Ba-anh, Át-tạt-tê và những thần khác của dân Ca-na-an bao gồm những cuộc truy hoan vô độ nhất; các đền thờ của họ là những trung tâm đồi trụy”.

6 Ông Halley đã phơi bày sự gian ác chồng chất của họ vì tại một trong nhiều nơi thờ phượng như thế, các nhà khảo cổ “đã tìm thấy vô số các hũ cốt của những trẻ em bị tế cho thần Ba-anh”. Ông nói: “Toàn bộ khu vực là nghĩa trang của trẻ sơ sinh... Dân Ca-na-an thờ phượng với nghi thức là thực hành sự vô luân vô độ trước mặt các thần của họ, rồi giết con đầu lòng dâng lên cho các thần đó. Dường như, trong một phạm vi lớn, xứ Ca-na-an đã trở thành một dạng Sô-đôm và Gô-mô-rơ ở tầm mức quốc gia... Một nền văn minh cực kỳ suy đồi và tàn bạo ghê tởm như thế có quyền được tồn tại lâu hơn không?... Các nhà khảo cổ khai quật di tích ở các thành Ca-na-an xưa đã lấy làm lạ là Ðức Chúa Trời đã không hủy diệt họ sớm hơn”.

 Ðược hưởng đất

7 Như Ðức Chúa Trời đã tẩy sạch xứ Ca-na-an, chẳng bao lâu nữa Ngài cũng sẽ tẩy sạch cả trái đất và ban cho những người làm theo ý muốn Ngài. “Người ngay-thẳng sẽ được ở trên đất, và người trọn-vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn. Nhưng kẻ gian-ác sẽ bị truất khỏi đất”. (Châm-ngôn 2:21, 22) Người viết Thi-thiên nói: “Một chút nữa kẻ ác không còn... Song người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp, và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật”. (Thi-thiên 37:10, 11) Sa-tan cũng sẽ bị loại trừ hầu cho “nó không đi lừa-dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn một ngàn năm đã mãn”. (Khải-huyền 20:1-3) Thật vậy, “thế-gian với sự tham-dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý-muốn của Ðức Chúa Trời thì còn lại đời đời”.—1 Giăng 2:17.

8 Tóm tắt niềm hy vọng tuyệt vời cho những người muốn sống đời đời trên đất, Chúa Giê-su nói: “Phước cho những kẻ nhu-mì, vì sẽ hưởng được đất!” (Ma-thi-ơ 5:5) Có lẽ khi đó ngài đang nghĩ đến Thi-thiên 37:29, câu này báo trước: “Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời”. (Thi-thiên 37:29) Chúa Giê-su biết rằng Ðức Giê-hô-va có ý định cho  những người có lòng ngay thẳng được sống mãi mãi trong địa đàng trên đất. Ðức Giê-hô-va nói: “Chính ta là Ðấng đã làm nên đất, loài người và loài thú trên mặt đất, bởi quyền-năng lớn..., ta ban đất ấy cho ai tùy ý ta lấy làm phải”.—Giê-rê-mi 27:5.

Một thế giới mới tuyệt diệu

9 Sau Ha-ma-ghê-đôn, Nước Ðức Chúa Trời sẽ thiết lập một “đất mới” tuyệt diệu, là nơi “sự công-bình ăn-ở”. (2 Phi-e-rơ 3:13) Những người sống sót qua Ha-ma-ghê-đôn sẽ thấy nhẹ nhõm biết bao khi được thoát khỏi hệ thống gian ác và áp bức hiện tại! Họ sẽ vô cùng vui sướng khi được vào thế giới mới dưới sự cai trị của chính phủ Nước Trời, với nhiều ân phước tuyệt diệu và viễn cảnh sống đời đời!—Khải-huyền 7:9-17.

10 Người ta sẽ không còn bị chiến tranh, tội ác, nghèo đói hay các loài thú dữ đe dọa nữa. “Ta sẽ kết với chiên ta một giao-ước hòa-bình. Ta sẽ làm cho những thú dữ trong đất dứt đi... Cây ngoài đồng sẽ ra trái, và đất sẽ sanh hoa-lợi. Chúng nó sẽ ở yên trong đất mình”. “Họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm; nước nầy chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác, và cũng không tập sự chiến-tranh nữa. Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, không ai làm cho lo-sợ”.—Ê-xê-chi-ên 34:25-28; Mi-chê 4:3, 4.

11 Bệnh tật, đau khổ và ngay cả sự chết sẽ bị loại bỏ. “Dân-cư sẽ không nói rằng: Tôi đau. Kẻ ở trong nó sẽ được tha tội”. (Ê-sai 33:24) “[Ðức Chúa Trời] sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi... Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật”. (Khải-huyền 21:4, 5) Khi còn ở trên đất, Chúa Giê-su đã chứng tỏ ngài có khả năng thực hiện những điều này nhờ quyền năng Ðức Chúa Trời ban cho. Với sự hỗ trợ của thánh linh, Chúa Giê-su đã đi  khắp xứ, chữa lành cho những người tàn tật, đau ốm.—Ma-thi-ơ 15:30, 31.

12 Chúa Giê-su còn làm hơn thế nữa. Ngài làm người chết sống lại. Những người khiêm nhường đã phản ứng ra sao khi thấy điều đó? Khi ngài làm cho một bé gái 12 tuổi sống lại, cha mẹ em “vui mừng khôn xiết”. (Mác 5:42, NW) Ðó là một thí dụ khác cho thấy điều Chúa Giê-su sẽ làm trên khắp đất dưới sự cai trị của Nước Trời, lúc đó “sẽ có sự sống lại của người công-bình và không công-bình”. (Công-vụ 24:15) Hãy thử tưởng tượng niềm vui mừng khôn xiết của mọi người khi từng nhóm, từng nhóm người chết được sống lại và đoàn tụ với những người thân yêu của họ! Khi đó chắc chắn sẽ có một chương trình giáo dục rất lớn dưới sự giám sát của Nước Trời để “thế-gian sẽ đầy-dẫy sự hiểu-biết Ðức Giê-hô-va, như các dòng nước che-lấp biển”.—Ê-sai 11:9.

“Sẽ có sự sống lại của người công-bình và không công-bình”

Quyền thống trị của Ðức Giê-hô-va được biện minh

13 Ðến cuối một ngàn năm trị vì của Nước Trời, gia đình nhân loại sẽ được khôi phục sự hoàn toàn về tâm trí lẫn thể xác. Khắp đất sẽ biến thành vườn Ê-đen, một địa đàng. Sẽ có hòa bình, hạnh phúc, an ninh và một xã hội nhân loại yêu thương nhau. Trước khi Nước Trời cai trị, người ta chưa bao giờ được thấy điều đó trong suốt lịch sử loài người. Lúc đó sẽ thấy một sự tương phản rất lớn giữa hàng ngàn năm cai trị đầy đau khổ trước kia của con người với ngàn năm cai trị tuyệt vời của Nước Ðức Chúa Trời! Sự cai trị của Ðức Chúa Trời qua Nước Ngài sẽ tỏ ra ưu việt hơn trong mọi khía cạnh. Quyền cai trị của Ðức Chúa Trời, quyền thống trị của Ngài, sẽ hoàn toàn được biện minh.

14 Khi mãn một ngàn năm, Ðức Giê-hô-va sẽ cho phép nhân loại đã trở thành hoàn toàn được tự do lựa chọn ai mà họ muốn phụng sự. Kinh Thánh cho thấy ‘quỉ Sa-tan sẽ được thả ra khỏi ngục mình’. Hắn sẽ lại cố dụ dỗ loài người, và một số người sẽ chọn độc lập với Ðức Chúa Trời. Ðể tránh “tai-nạn dậy lên lần thứ hai”, Ðức Giê-hô-va sẽ hủy diệt Sa-tan, các quỉ sứ hắn và tất cả những ai chống lại quyền thống trị của Ngài. Không ai có thể phản đối rằng những kẻ bị tiêu diệt đời đời lúc đó đã không có cơ hội hay sai lầm của họ là do sự bất toàn. Không, họ sẽ giống như A-đam và Ê-va, là những người hoàn toàn đã cố ý chống lại quyền cai trị công bình của Ðức Giê-hô-va.—Khải-huyền 20:7-10; Na-hum 1:9.

Những người trung thành sẽ được hòa thuận lại với Ðức Giê-hô-va

15 Trái lại, phần lớn nhân loại sẽ chọn ủng hộ quyền thống trị của Ðức Giê-hô-va. Sau khi mọi kẻ phản nghịch đã bị tiêu diệt, những người công bình đã qua khỏi thử thách cuối cùng về lòng trung thành sẽ được đứng trước mặt Ðức Giê-hô-va. Khi đó những người trung thành này sẽ được Ðức Giê-hô-va chấp nhận là những con trai, con gái Ngài. Như vậy, họ lại có được mối quan hệ mà A-đam và Ê-va có với Ðức Chúa Trời trước khi phản nghịch. Như vậy, Rô-ma 8:21 sẽ được ứng nghiệm: “Muôn vật [nhân loại]... cũng sẽ được giải-cứu khỏi làm tôi sự hư-nát, đặng dự phần trong sự tự-do vinh-hiển của con-cái Ðức Chúa Trời”. Nhà tiên tri Ê-sai báo trước: “[Ðức Chúa Trời sẽ] nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giê-hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt”.—Ê-sai 25:8.

Niềm hy vọng về đời sống vĩnh cửu

16 Một viễn cảnh tuyệt diệu biết bao đang chờ đón những người trung thành vì Ðức Chúa Trời sẽ mãi mãi ban ân phước dồi dào xuống cho họ, cả về thiêng liêng lẫn vật chất! Người viết Thi-thiên nói đúng thay: “Chúa mở rộng tay, làm cho thỏa ước muốn [chính đáng] của mọi sinh vật”. (Thi-thiên 145:16, Bản Diễn Ý) Ðức Giê-hô-va khuyến khích lớp người sẽ sống trên đất nên nuôi dưỡng niềm hy vọng  sống trong Ðịa Ðàng như một phần đức tin của họ nơi Ngài. Mặc dù vấn đề quyền thống trị tối cao của Ðức Giê-hô-va là điều quan trọng hơn, nhưng Ngài không đòi hỏi người ta phải phụng sự Ngài với viễn ảnh không được ban thưởng gì. Trong suốt Kinh Thánh, sự trung thành với Ðức Chúa Trời luôn gắn liền với hy vọng về sự sống vĩnh cửu như những phần thiết yếu trong niềm tin của tín đồ Ðấng Christ nơi Ðức Chúa Trời. “Kẻ đến gần Ðức Chúa Trời phải tin rằng có Ðức Chúa Trời, và Ngài là Ðấng hay thưởng cho kẻ tìm-kiếm Ngài”.—Hê-bơ-rơ 11:6.

17 Chúa Giê-su nói: “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Ðức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Ðấng Cha đã sai đến”. (Giăng 17:3) Ở đây Chúa Giê-su gắn liền việc biết Ðức Chúa Trời và ý định Ngài với phần thưởng mà điều đó đem lại. Chẳng hạn như khi một phạm nhân xin Chúa Giê-su nhớ đến ông khi ngài đến trong Nước mình, Chúa Giê-su đã nói: “Ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi”. (Lu-ca 23:43) Ngài đã không bảo ông ta hãy tin cho dù chẳng được thưởng. Ngài biết rằng Ðức Giê-hô-va muốn các tôi tớ Ngài có hy vọng về sự sống vĩnh cửu trong địa đàng để giúp họ đứng vững khi phải đương đầu với nhiều thử thách khác nhau trong thế gian. Vì vậy, trông chờ phần thưởng là yếu tố quan trọng giúp người tín đồ Ðấng Christ bền đỗ.

Tương lai của Nước Trời

18 Vì Nước Trời là một chính phủ trung gian mà Ðức Giê-hô-va dùng để đưa trái đất và nhân loại trở lại sự hoàn toàn và hòa thuận lại với Ngài, vậy Vua Giê-su Christ và 144.000 vua và thầy tế lễ sẽ có vai trò gì sau Triều Ðại Một Ngàn Năm? “Kế đó, cuối-cùng sẽ đến, là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Ðức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá-diệt mọi đế-quốc, mọi quyền cai-trị, và mọi thế-lực; vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng [“Ðức Chúa Trời”, NW] đặt những kẻ thù-nghịch dưới chân mình”.—1 Cô-rinh-tô 15:24, 25.

19 Nếu Ðấng Christ giao Nước lại cho Ðức Chúa Trời, thì những đoạn Kinh Thánh nói rằng Nước đó sẽ còn đời đời phải được hiểu như thế nào? Những thành tựu của Nước Trời sẽ kéo dài mãi mãi. Ðấng Christ sẽ được tôn vinh mãi mãi vì những điều ngài đã làm để biện minh cho quyền thống trị của Ðức Chúa Trời. Nhưng vì tội lỗi và sự chết đã hoàn toàn bị loại bỏ và nhân loại đã được chuộc, thì ngài không cần phải làm Ðấng Cứu Chuộc nữa. Triều Ðại Một Ngàn Năm của Nước Trời cũng sẽ hoàn toàn thành tựu; vì thế sẽ không cần phải duy trì một chính phủ phụ làm trung gian giữa Ðức Giê-hô-va và nhân loại biết vâng lời. Như vậy, “Ðức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự”.—1 Cô-rinh-tô 15:28.

20 Ðấng Christ và những người đồng cai trị với ngài sẽ có vai trò nào sau khi Triều Ðại Một Ngàn Năm đã mãn? Kinh Thánh không cho biết. Tuy nhiên, chúng ta có thể chắc chắn một điều là Ðức Giê-hô-va sẽ ban cho họ nhiều đặc ân phụng sự khác trong khắp công trình sáng tạo của Ngài. Mong rằng tất cả chúng ta ngày nay sẽ ủng hộ quyền thống trị của Ðức Giê-hô-va và được ban cho sự sống vĩnh cửu, hầu chúng ta được sống trong tương lai để biết được những điều Ðức Giê-hô-va đã định cho vị Vua cùng các phó vua và thầy tế lễ, cũng như cho cả vũ trụ bao la của Ngài!