Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Sứ đồ Phao-lô “đã được đem lên trời thứ ba” và “vào địa đàng” theo nghĩa nào?—2 Cô 12:2-4.

Nơi 2 Cô-rinh-tô 12:2, 3, Phao-lô nói về một người “đã được đem lên trời thứ ba”. Đó là ai? Trong thư gửi hội thánh ở Cô-rinh-tô, Phao-lô nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời dùng ông làm sứ đồ (2 Cô 11:5, 23). Rồi ông đề cập đến “các khải tượng và sự mạc khải của Chúa”. Trong văn cảnh của câu này, Phao-lô không nhắc đến người khác. Vì thế, điều hợp lý là khi nhắc đến người nhận được khải tượng và sự mạc khải, Phao-lô đang nói về chính mình.—2 Cô 12:1, 5.

Vậy Phao-lô là người “đã được đem lên trời thứ ba” và “đã được đem vào địa đàng” (2 Cô 12:2-4). Ông dùng cụm từ “sự mạc khải”. Cụm từ này cho thấy ông được tiết lộ về điều sẽ hiện hữu trong tương lai.

“Trời thứ ba” mà Phao-lô thấy là gì?

Trong Kinh Thánh, từ “trời” có thể nói đến bầu trời (Sáng 11:4; 27:28; Mat 6:26). Nhưng từ “trời” cũng được dùng theo nghĩa khác, đôi khi ám chỉ sự cai trị của con người (Đa 4:20-22). Từ này cũng có thể nói đến sự cai trị của Đức Chúa Trời, chẳng hạn qua Nước Trời.—Khải 21:1.

Phao-lô thấy “trời thứ ba”. Ông muốn nói đến điều gì? Đôi khi, Kinh Thánh lặp lại một điều gì đó ba lần để nhấn mạnh tầm quan trọng hoặc mức độ (Ê-sai 6:3; Ê-xê 21:27; Khải 4:8). Dường như khi nhắc đến “trời thứ ba”, Phao-lô đang nói đến một chính phủ cao quý và vượt trội, đó là Nước của Đấng Mê-si dưới sự trị vì của Chúa Giê-su và 144.000 người. (Xin xem Insight on the Scriptures, Tập 1, trg 1059, 1062). Như lời của sứ đồ Phi-e-rơ, chúng ta đang chờ đợi “trời mới” theo lời hứa của Đức Chúa Trời.—2 Phi 3:13.

Nói sao về “địa đàng” mà Phao-lô đề cập?

Tương tự, cụm từ “địa đàng” có thể mang nhiều nghĩa khác nhau: (1) Ngôi nhà đầu tiên của nhân loại là địa đàng. Điều này giúp chúng ta hiểu rằng cụm từ “địa đàng” có thể nói đến địa đàng theo nghĩa đen trong tương lai. (2) Cụm từ này có thể nói đến địa đàng thiêng liêng mà dân của Đức Chúa Trời sẽ được hưởng trong thế giới mới. (3) Ngoài ra, cụm từ này có thể nói đến tình trạng đầy ân phước ở trên trời, tức “địa đàng của Đức Chúa Trời” được đề cập nơi Khải huyền 2:7.—Xin xem Tháp Canh ngày 15-7-2015, trg 8, đ. 8.

Có thể khi miêu tả trải nghiệm của mình nơi 2 Cô-rinh-tô 12:4, Phao-lô đang nói đến cả ba địa đàng này.

Tóm lại:

Rất có thể “trời thứ ba” được đề cập nơi 2 Cô-rinh-tô 12:2 là Nước của Đấng Mê-si dưới sự trị vì của Chúa Giê-su và 144.000 người, tức “trời mới”.—2 Phi 3:13.

Đó là “trời thứ ba” vì Nước Trời là một chính phủ cao quý và vượt trội.

Rất có thể “địa đàng” mà Phao-lô đã được đem vào trong khải tượng nói đến (1) địa đàng theo nghĩa đen trong tương lai, (2) địa đàng thiêng liêng sẽ tồn tại lúc đó, có phạm vi rộng lớn hơn địa đàng thiêng liêng hiện nay, và (3) “địa đàng của Đức Chúa Trời” ở trên trời, là địa đàng sẽ cùng tồn tại với hai địa đàng kia trong thế giới mới.

Vậy thế giới mới là sự kết hợp của trời mới và đất mới. Đó là sự sắp đặt mới, gồm cả chính phủ Nước Trời ở trên trời và con người phụng sự Đức Giê-hô-va trong địa đàng trên đất.