THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 7 năm 2017

Số này có các bài học cho ngày 28 tháng 8 đến 24-9-2017.

Họ tình nguyện đến—Thổ Nhĩ Kỳ

Năm 2014, Thổ Nhĩ Kỳ có một chiến dịch rao giảng đặc biệt. Tại sao chiến dịch ấy được tổ chức? Có những kết quả nào?

Hãy tìm kiếm của cải chân chính

Anh chị có thể dùng của cải như thế nào để củng cố mối quan hệ với Đức Giê-hô-va?

‘Hãy khóc với người đang khóc’

Làm sao người mất người thân tìm được niềm an ủi? Anh chị có thể làm gì để giúp?

“Hãy ngợi khen Gia!”—Tại sao?

Bài Thi thiên 147 nhắc nhở rằng chúng ta có nhiều lý do để biết ơn và cảm tạ Đấng Tạo Hóa của mình.

‘Nguyện ngài khiến kế hoạch của bạn thảy đều được thành công’

Người trẻ phải quyết định dùng đời sống ra sao. Một người có lẽ sợ khi nghĩ đến điều đó, nhưng Đức Giê-hô-va sẽ ban phước cho ai tìm kiếm lời khuyên của ngài.

Chiến thắng trước cuộc tấn công tâm trí

Sa-tan đã tiến hành cuộc tấn công bằng lời tuyên truyền. Làm thế nào anh chị có thể kháng cự trước cuộc tấn công đó?

Độc giả thắc mắc

Có thích hợp không khi một tín đồ đạo Đấng Ki-tô giữ súng, như súng ngắn hoặc súng trường, để bảo vệ mình, gia đình và tài sản?