THÁP CANH Số 1 Năm 2019 | Đấng Tối Cao là ai?

Tìm hiểu sáu câu hỏi sẽ giúp bạn đến gần Đấng Tối Cao.

Đấng Tối Cao là ai?

Biết về Đấng Tối Cao là bước đầu để xây dựng mối quan hệ với ngài. Làm sao để biết về ngài?

Danh Đấng Tối Cao là gì?

Bạn có biết Đấng Tối Cao có một danh thuộc riêng về ngài không?

Đấng Tối Cao là đấng như thế nào?

Các đặc tính nổi bật của Đấng Tối Cao là gì?

Đấng Tối Cao đã làm gì?

Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết những gì Đấng Tối Cao đã làm hầu mang lại tương lai tươi sáng cho nhân loại

Đấng Tối Cao sẽ làm gì?

Hãy tìm hiểu xem chính phủ Nước Đức Chúa Trời sẽ mang lại đời sống thế nào.

Biết về Đấng Tối Cao mang lại điều gì cho bạn?

Những ân phước nào đón đợi những người xây dựng mối quan hệ với Đấng Tối Cao?

Bạn có thể đến gần Đấng Tối Cao

Hãy xem xét bốn bước có thể giúp bạn đến gần Đấng Tối Cao.